arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i historia inom Utbildningsvetenskapliga studier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Nu söker vi en doktorand i historia inom utbildningsvetenskapliga studier.

Historia vid Södertörns högskola är en dynamisk miljö för historisk forskning och undervisning. I miljön ingår forskare specialiserade på olika historiska epoker och samhälleliga och kulturella processer. Sverige, Östersjöområdet och Östeuropa är de huvudsakliga regionerna som studeras. En stor del av vår forskning har också ett särskilt fokus på genus, klass och etnicitet. Undervisning i historia finns från grundutbildnings- till forskarutbildningsnivå och historieämnet är en viktig del i många av högskolans interdisciplinära program. På forskarutbildningsnivå ingår ämnet i den nationella forskarskolan i historiska studier där Lunds universitet är värdinstitution.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen inom historieämnet är en miljö under uppbyggnad. Ämnets utbildningsvetenskapliga relevans kan hänföras till dessa tre områden som på olika sätt berör relationen mellan undervisning, utbildning och fostran å ena sidan och den historiska dimensionen av människan och samhället å den andra:
 • Historiedidaktik i betydelsen praktik- och verksamhetsnära forskning om historieundervisningens teori och praktik.
 • Vidare frågeställningar om människors möte med historien och den historiska dimensionens plats i undervisning och fostran. Ett exempel på detta är historiens funktion som kollektivt minne och identitetsskapande moment, ofta förstått som historiekultur eller Ett annat är historiebruk, alltså användning av historien för politiska, identitetsskapande eller kommersiella syften.
 • Utbildningshistoria som handlar det om att anlägga historiska perspektiv på bildning, utbildning och fostran, vilket kan vara såväl undervisningsformernas och -innehållets historia, som undervisningens och omsorgens strukturella och samhälleliga förutsättningar.

Mer information: Historia


Ämnet historia ingår i forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Området omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän didaktik och ämnesdidaktik, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås. 

Mer information: Utbildningsvetenskapliga studier


Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i historia, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande och som författat ett självständigt historievetenskapligt arbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå. Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på engelska och behärska språk som krävs för att avhandlingsarbetet ska kunna utföras är en förutsättning för att genomföra utbildningen. 

Antagning och anställning

Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för historia och samhällsstudier motsvarande högst fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.

Anställningsdatum: 1 september 2023.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia hittar du här: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia inom utbildningsvetenskapliga studier (sh.se)

Antagningsordning med information om urvalskriterier samt annan information om utbildning på forskarnivå hittar du här.

Ansökningsförfarande

För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem “ReachMee”. Klicka på länken "ansök" längst ned i annonsen.

En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
 • ansökningsbrev
 • curriculum vitae
 • examensbevis och intyg som visar behörighet att söka tjänsten (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste du bifoga översatta dokument)
 • kandidat- och magister- eller masteruppsats enligt ämnets krav på särskild behörighet (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste en översatt sammanfattning till något av språken bifogas på 5-6 sidor, ca 14 000 tecken)
 • forsknings-/projektplan som tydliggör projektets relevans för ämnet och forskarutbildningsområdet (1000-1500 ord)
 • två referenser med kontaktuppgifter.
Om publikationer finns, kan högst tre bifogas ansökan.

Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte.

Slutdatum för ansökan: 13 februari 2023 kl. 23:59

Besök vår webbsida för fullständig annons och ansökan

Lön

enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat