arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hälsovetenskap, barn som anhöriga - psykisk hälsa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap. För närvarande har vi 45 doktorander vid institutionen.

 

Ämnesområde för befattningen: Hälsovetenskap


Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Anställningsform: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

 

Arbetsbeskrivning


Det aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom forskargruppen ”informal carer, care and caring” vid Linnéuniversitetet, en forskningsgren till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Gruppen erbjuder en aktiv forskningsmiljö med doktorander, forskare och praktiker. Projektet handlar om det psykiska välbefinnandet hos barn som anhöriga, det vill säga barn som har föräldrar (eller andra närstående) med allvarliga hälsoproblem (psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är beroende av alkohol eller andra droger) eller som oväntat dör. Det visar på livsvillkoren för Barn som anhöriga (12–15 år) och inverkan på deras psykiska välbefinnande, samt samskapar och testar en psykosocial intervention för primär och sekundär prevention av psykisk ohälsa, kopplad till att vara Barn som anhöriga. Projektet består av de fem arbetspaketen 1/ utveckling av en teoretisk och konceptuell modell för Barn som anhöriga, 2/ kartläggning genom enkätundersökning, datainsamling och analys, 3/ design av en psykosocial intervention, implementering och utvärdering, 4/ engagera användare och intressenter genom Blandade Lärande Nätverk och ett internationellt råd bestående av åtta experter från olika europeiska länder samt 5/ att öka medvetenheten i samhället och uppnå samhällspåverkan.

Barn som anhöriga är en underutredd grupp av barn/ungdomar som dock ofta hamnar i svåra livssituationer (på grund av hälsoproblem hos familjemedlemmar), psykisk ohälsa och social ojämlikhet. Projektet ska kartlägga prevalensen, den psykisk ohälsan och behoven, samt effektivt stöd för Barn som anhöriga i Sverige. Participatorisk design kommer att tillämpas, där olika discipliner och samverkanspartners ingår. För datainsamling kommer såväl kvalitativa som kvantitativa metoder att användas. Avhandlingen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier. För mer information om projektet se www.anhoriga.se/projekt

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen. En del av denna anställning kommer att ske genom verksamhet vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 

Särskild behörighet


För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå erfordras:
 • Excellent förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
 

Utöver grundläggande och särskild behörighet är följande dokumenterad erfarenhet eller utbildning särskilt meriterande:
 • Erfarenhet av området barn och unga
 • Direkt praktisk erfarenhet av att arbeta med barn i utsatta situationer, inklusive Barn som anhöriga
 • Erfarenhet av att ha arbetat med barn som anhöriga
Särskild vikt läggs vid bedömning av kvaliteten på uppsats från magister alternativt masternivå.

 

Övriga bedömningsgrunder

 • God förmåga att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.
 • Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.
 

Bedömnings- och urvalskriterier
 • Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i hälsovetenskap, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/halsovetenskap/
 

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast: 2023-03-15

 

Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Som sökanden behöver du inte bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde, då det är inom ett befintligt projekt. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

 

För ytterligare information kontakta:


Prefekt Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se 0480- 44 60 63

Vetenskaplig ledare: Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@lnu.se 070 361 48 46

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se  0480- 446 078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Lön

Lön enligt doktorandtrappa

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat