arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekonomisk historia - innovationer i svensk skogsindustri

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen.

Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet SWINNO 3.0: Betydelsefulla svenska produkter och processer, finansierat av VINNOVA och specifikt knutet till ett delprojekt om innovationer i den svenska skogsindustrin. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:


- Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
- Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö.
- Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska databaser och kvantitativa metoder
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer och textanalys)
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- Relevant utbildningsbakgrund
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi är intresserade av sökande med ett engagemang och intresse för innovation, särskilt miljöinnovation, i ett ekonomiskt-historiskt perspektiv, arbete med både kvalitativ och kvantitativ analys, samt arbete med historiska databaser.

Projekt

Projektet använder SWINNO-databasen samt andra källmaterial, t.ex. företagsintervjuer och energihistorisk statistik, för att besvara frågor kring miljöinnovation i skogsindustrin. Den svenska skogsindustrin har varit internationellt framträdande när det gäller att uppnå minskade utsläpp (t.ex. AOX och svaveldioxid).  En första fråga är vilken roll innovation har haft för framgångsrika utsläppsminskningar i Sverige, särskilt sedan 1970-talet och de senaste åren. Tidigare forskning har antytt att det fanns tydliga och ihållande förändringar i energiintensitet (energi till BNP) i WWI, WWII och oljekriserna på 1970-talet. Vad drev dessa förändringar? Fanns det specifika innovationer som hade en betydande inverkan? Vilka innovationer var de viktigaste?

En andra fråga är vilka faktorer som var avgörande för att förklara framgångsrika innovationer på lång sikt. Har ekonomiska och energikriser stimulerat innovation? Vilken roll spelade företagssamarbeten eller statligt stöd? Vilken roll spelade lagstiftning och politiska faktorer för att främja miljöinnovation i skogsindustrin? 

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:


- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet.
- Curriculum Vitae.
- Betyg och examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-08-31 Visstidsanställning