arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Fullständig annonstext hänvisas till LU:s hemsida, se länk till höger på denna sida.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Doktoranden kommer att vara del av en tvärvetenskaplig grupp på Lunds universitet (sju seniora forskare och fyra nya doktorander) som under de kommande sex åren ska undersöka hur vanliga bekämpningsmedel påverkar insekter. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskning inom flera fält såsom analytisk kemi, genetik, metabolomik, ekologi och fysiologi, och involverar labb-, bur- och fältstudier. Kemiska insektsbekämpningsmedel spelar en viktig roll vid kontroll av skadedjur inom jordbruket. Trots detta är okunskapen stor om deras effekter på andra organismer, särskilt när det kommer till icke-dödliga effekter, såsom beteendestörningar. De flesta bekämpningsmedel är neurotoxiner, men förståelsen för hur de påverkar hjärnan och dess funktioner är än så länge väldigt liten. Målet med detta specifika doktorandprojekt är att undersöka hur akut och kronisk exponering för subletala halter av bekämpningsmedel (enskilt och i blandning) som är vanligt förekommande i vår miljö påverkar hjärnan och beteendet hos insekter, samt ekosystemfunktioner kopplade till dessa insekter.

Projektet kommer att involvera utvecklandet av eko/toxikologiska tester för att fastställa olika insekters känslighet för akut och kronisk exponering, skattning av effekter av sådan exponering på pollinerande insekters blomval, och undersökning av vilka sinnesintryck som är involverade. Doktoranden kommer att utföra experiment i labb, burar och fält, med jämförelser mellan landskap med låg och hög bekämningsmedelsexponering. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med andra forskare i projektet och därigenom använda sig av tracking, deep learning och andra bildprocessingtekniker för att analysera flygvägen hos exponerade insekter, samt insekternas interaktion med växter, både i burstudier och labbaserade testarenor.

Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med övriga tre doktorander och sju seniora forskare i det tvärvetenskapliga projektet, vilket i slutändan ska resultera i utvecklandet av nya protokoll för mer realistiskt kunna utvärdera riskerna med bekämpningsmedel.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som vid tidpunkten för utnämningen har
 •     avlagt examen på avancerad nivå eller
•     fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 •     på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 •     En MSc i ett relevant ämne, såsom ekologi, beteendevetenskap, neurovetenskap, ingenjörsvetenskap
•    Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
 •     Körkort

Det är meriterande om kandidaten har:

 •     Erfarenhet av att spåra djurs beteende i labb, semi-fält eller fältförhållanden;
•     Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och skript i Matlab eller andra programmeringsspråk;
 •     Ekotoxikologi

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
 •     Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
•     Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 •     Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
•     Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, uthållighet och personlig mognad och organisatoriska färdigheter samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt detta tvärvetenskapliga forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till