arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i AIL med inriktning mot hållbar samhällsbyggnad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Doktorandprojektet genomförs i samverkan med Trollhättan stad med fokus på socialt hållbar samhällsplanering och riktas mot det kommunala arbetet att utveckla kunskap och lärande kring strategier och policies av fysisk planering för en socialt hållbar samhällsbyggnad.

Kunskapsintresset rör hur kommunala tjänstemän och politiker, med utgångspunkt i Agenda 2030 och nationella/lokala hållbarhetsmål, kan arbeta med socialt värdeskapande processer som bygger på en helhetsplanering av samhället utveckling och implementering av arbetssätt för att integrera sociala värden i planering och utformning av den fysiska stadsmiljön.

Doktorandprojektet tar sin utgångspunkt i utveckling av metoder, arbetssätt och organisationsformer, där kunskap och lärande konstrueras genom aktiviteter och relationer i förändrings- och socialisationsprocesser. Med tillämpad samverkansforskning kring lärande- och kunskapsutveckling kan komplexa realiteter förstås och analyseras, och därigenom främja en hållbar urban samhällsplaneringsprocess som präglas av social trygghet, attraktiva boendemiljöer och mötesplatser, och gör staden till en inkluderande attraktiv och växande miljö av internationell mångkulturell karaktär.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande
Det är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet Arbetsintegrerat lärande definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. I fokus är arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället.

Forskningsmiljö:

Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom AIL vid Högskolan Väst. Doktorandprojektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö inom AIL: Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA. För mer information om forskningsmiljön LINA se: Högskolan Väst - Lärande i och för det nya arbetslivet LINA (https://www.hv.se/forskning/forskningsmiljoer/lina/

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet AIL.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom det samhällsvetenskapliga fältet, med inriktning mot hållbarhet eller annat angränsande ämnesområde. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: (https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/">https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/)

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378; (https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/">https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

I urvalsarbetet kan arbetsprov komma att tillämpas.

Villkor:

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan:

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. (https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/">https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/)

För mer information om hur du gör din ansökan besök: https://hv.varbi.com/se/what:job/jobID:413943/

eller


https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/">https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning