arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Agrarhistoria

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Landsbygden och dess omgivande städer
Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden. Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för Miljöintegrering med Sidas helpdesk. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Avdelningen för agrarhistoria bedriver en bred forskning kring den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag.

Innehållsbeskrivning:

Det övergripande projektet studerar interaktionen mellan landsbygd och stad under den industriella revolutionen och den fortsatta urbaniseringen 1850-1950, med utgångspunkt från landsbygden.Det ömsesidiga beroendet mellan landsbygd och stad har studerats tidigare men oftast med utgångspunkt från städerna. I detta projekt fokuseras på två områden med betydelse för landsbygden: de kommersiella kontakterna och migrationen till städerna. I det förra fallet studeras bl.a. resor till städerna samt handelsutbyte. I det senare fallet fokuseras på vilka på landsbygden som flyttade till städerna, migrationens cirkulära och säsongsmässiga omfattning, samt hur eventuell selektion i migrationen påverkade landsbygden. Speciellt fokus ligger på kvinnors och mäns deltagande inom båda områdena och vilka effekter det hade på landsbygden över tid. Vidare studeras hur t.ex. effektiviseringar av produktionen på landsbygden, jordägandeförhållanden samt jordbrukspolitiska prioriteringar påverkade interaktionen mellan land och stad på ett allmänt plan.

Projektet avser använda en mängd olika källmaterial såsom t.ex. flyttningslängder, bouppteckningar, dagböcker, handelsstatistik och offentlig statistik men också demografiska databaser. Metodiskt kommer kvantitativa och kvalitativa metoder att användas för att belysa utvecklingen på individuell nivå utifrån kön, ålder och socialgrupp, men också på hushålls- och lokalsamhällesnivå.

Doktoranden kommer att utföra en självständig forskningsuppgift inom det övergripande projektet och utformningen av denna samt exakta frågeställningar tas fram i samarbete mellan doktoranden och huvudhandledaren. Under den fyraåriga doktorandtiden skall doktoranden skriva en doktorsavhandling samt ta kurser motsvarande 90 hp.

Doktoranden kommer att vara placerad vid avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för stad och land i Uppsala. Projektet leds av professor Patrick Svensson som också kommer att verka som huvudhandledare för doktoranden. Såväl forskare från avdelningen som forskare vid institutioner som bedriver liknande forskning kommer att komplettera huvudhandledaren som biträdande handledare.

Kvalifikationer:

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För den aktuella tjänsten krävs att examen/studierna har varit i historia, ekonomisk historia, kulturgeografi eller motsvarande. Det krävs goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska. Erfarenhet att läsa tidigmoderna handskrivna källor på svenska är en merit. Sökanden måste vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.

Ansökningskrav: Ansökan ska innehålla (i) ett brev (högst 2 A4-sidor) som beskriver dina forskningsintressen och kvalifikationer samt hur dessa passar den annonserade tjänsten; (ii) komplett CV, publikationslista (om det finns) och kontaktuppgifter; (iii) PDF-filer med kurser från kandidat- och magisterexamen; (iv) en kopia av examensarbete på master- eller kandidatnivå; (v) två (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand

Tillträde:


1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontakt

Patrick Svensson

patrick.svensson@slu.se

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat