arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i specialpedagogik

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution 
Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar, för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling.
Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt speciallärare- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också ansvarig och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap, samt klassrumsforskning.
Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, samt den nationella forskarskolan SET (specialpedagogik för lärarutbildare) finansierad av Vetenskapsrådet. Inom ramen för forskarskolan finns 11 doktorander och förutom denna grupp har institutionen ett antal fakultetsfinansierade doktorander i pedagogik.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning inom området för specialpedagogik, med fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Undervisningen är främst inriktad mot kurser inom de specialpedagogiska och speciallärarprogrammen liksom mot kurs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarprogrammen. Som forskare tillhör du forskargruppen under RePESE, REDES (Research in Diversity and Education in Society) på SOL, den miljö inom vilken forsknings bedrivs inom området för mångfald och NPF.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Bedömningsgrunder
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Specialpedagog- eller speciallärarexamen
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av utbildning med inriktning på elever med NPF
 • Egen forskning inom specialpedagogik med didaktisk inriktning
 • Egen forskning riktat mot elever med autismspektrumtillstånd
 • Egen forskning inom specialdidaktisk kollegial praktikutveckling

Upplysningar

Prefekt Christina Johnsson tel. 040 – 665 47 31
Professor Mona Holmqvist tel. 040 - 665 83 50

 

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Tillträde


Tillträdesdatum är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

 

Se annonsen i sin helhet på mau.se