arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i markens näringsomsättning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  27 februari

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Institutionen för mark och miljö


Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik & och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning & och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder växtodlingsinfrastruktur. Inom grundutbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten sker med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är lokaliserade till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar markens näringsomsättning med inriktning mot biotiska och abiotiska interaktioner och deras betydelse för näringsflöden i mark-/växtsystemet.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Därutöver ska den biträdande lektorn:

 • söka extern finansiering i konkurrens på både nationell och internationell nivå och publicera vetenskapliga artiklar
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
 • fortbilda sig pedagogiskt, så att kraven för befordran till universitetslektor under meriteringsanställningen kan uppnås
 • utveckla nationella och internationella forskningsnätverk
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen och bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen. Både processorienterad forskning och/eller modelleringsmetoder i produktionsekosystem är av relevans för bedömningen.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Erfarenhet av administration och undervisning liksom förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Vikt kommer att fästas vid kommunikativ förmåga och förmåga att jobba brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden.

Vikt kommer även att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2023-02-27

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100 %

Anställningsform:

Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat