arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Biträdande professor i omvårdnad 
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. 
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. 

I arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten ingår forskning, undervisning och administrativt arbete. Sökande ska självständigt kunna leda forskningsprojekt samt aktivt arbeta för att utveckla forskning och undervisning inom ämnet. Betydande delar av avdelningens forskning är bidragsfinansierad varför forskningsansökningar och samverkan med externa parter är centralt för tjänsten. För att möjliggöra för den sökande som erhåller den aktuella tjänsten att etablera och bygga upp sin forskningsverksamhet avser avdelningen att under en uppstartsperiod avsätta extra resurser i form av forskningstid för den som erhåller tjänsten. I arbetet ingår också ett aktivt deltagande i forskarutbildningen bl a genom handledning av doktorander, deltagande i seminarier och forskarutbildningskurser.  

För att bibehålla en hög forskningsanknytning och god kvalité i vår grundutbildning ser vi det som viktigt att all lärarpersonal bidrar aktivt i avdelningens grundutbildningsuppdrag. I arbetet ingår därför undervisning främst i form av examinatorsuppdrag, bedömning och handledning. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska och engelska. Sjuksköterskeexamen eller motsvarande eller motsvarande utländsk examen vilken bedömts likvärdig med svensk sjuksköterskeexamen är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom sjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker både inom den egna enheten, inom institutionen, med övriga enheter inom LiU samt med region/kommun. 

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i arbete avseende både forskning och undervisning och förväntas i tjänsten.

Administrativa arbetsuppgifter ingår i anställningen främst i form av administration av egna forskningsprojekt. Beroende på sökandes intresse och kvalifikationer kan ytterligare administrativa arbetsuppgifter tillkomma.

Sökande ska uppvisa färdighet i att kunna läsa och bedöma studentarbeten på svenska vid ansökningstillfället. Sökande med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år från det att innehavare tillträtt anställningen. Om sökande vid tillträdet inte kan undervisa fullt ut på svenska ska sökande uppvisa dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels är antagen som docent eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande professorer inom institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15022&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat