arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i svenska som andraspråk

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2018-12-10.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning. Forskningen ska knyta an till området språklig kompetens och språkutveckling hos flerspråkiga barn, unga vuxna eller vuxna i dagens flerspråkiga samhälle och bidra till institutionens profilering på språk och språkanvändning som resurser för kunskapsutveckling och lärande i ett flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk.  I undervisningsdelen ingår undervisning, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Även administrativa sysslor kan ingå. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk eller tvåspråkighetsforskning, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Både den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterade på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten. 

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet visad genom genomförd forskning, främst inom områden knutna till den ämnesprofil som beskrivs ovan. Särskild vikt kommer också att läggas vid kvaliteten på planen för forskning under anställningstiden. Stor vikt kommer även att läggas vid pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning. Därtill är erfarenheter av kursutveckling och kursansvar, liksom samverkan med det omgivande samhället samt administrativ erfarenhet, någonting som räknas den sökande till godo.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under en längre tid, ska inte vara utslagsgivande.

Den forskningsplan som bifogas kan exempelvis innefatta frågor kring text, skrivande och samtal, gärna knutna till samtida tekniker för kommunikation i det digitala samhället. Den kan även innefatta frågor om lärande, litteracitet, bedömning eller språkpolitik som kan studeras i utbildning, på arbetsplatser eller i samhället i stort.

Övriga upplysningar

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Gunlög Sundberg, tfn 08-16 43 20, Gunlog.Sundberg@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!