arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i omgivningsfysiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Ämnesområde

Omgivningsfysiologi.

Ämnesbeskrivning


Omgivningsfysiologi rör studier av olika omgivningsfaktorers inverkan på fysiologiska processer hos människa. I ämnet ingår tre delområden: höghöjdsfysiologi, gravitationsfysiologi och dykerifysiologi. Frågeställningar inom ämnet kan variera från basvetenskapliga till tillämpade studier, varav de senare inte sällan rör gränsområdet fysiologi, teknik och ergonomi, exempelvis utveckling av olika typer av skyddsutrustning som möjliggör för människor att vistas i nämnda extrema miljöer.

Arbetsuppgifter


Den biträdande lektorn förväntas medverka i, och självständigt genomföra, humanexperiment inom ämnesområdet, med huvudfokus på frågeställningar som rör dekompressionsproblem i samband med flygning och dykning, andhållningsdykning samt hög G-belastning. Experimenten utförs oftast i KTH:s humancentrifug, hyperbar- och hypobarkammare. Den biträdande lektorn förväntas även att självständigt genomföra organundersökningar samt blod- och vävnadsanalyser. Vidare förväntas den biträdande lektorn medverka i, och så småningom självständigt initiera och planera forskningsprojekt, inklusive ansöka om forskningsetiktillstånd och äska ekonomiska medel.

Den biträdande lektorn förväntas att undervisa såväl på grund- som avancerad nivå, framför allt gäller detta KTH-kurser i anatomi och fysiologi, fysiologi i extrema omgivningar och arbetsmiljö/ergonomi, men även andra kurser kan komma ifråga. I undervisningen ingår att vara såväl kursansvarig som examinator. Vidare förväntas den biträdande lektorn självständigt handleda examensarbetare och även handleda forskarstuderande, initialt som bihandledare men så småningom även som huvudhandledare.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedöms motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmågan att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till