arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i biokatalytiska processer för grön kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Ämnesområde
Biokatalytiska processer för grön kemi.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar kombinationen av design och förändring av enzymer med biokatalytiska processer för grön kemiframställning av finkemikalier och monomerer. Häri handlar biokatalys om att utnyttja enzymer för konvertering av råmaterial till högvärdesprodukter och grön kemi definieras som det område inom kemi och kemiteknik som fokuserar på kemikalieproduktion genom hållbara processer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser både forskning, handledning av doktorander och postdoktorer, samt undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Den biträdande lektorn förväntas skapa och leda en självständig forskargrupp inom biokatalytiska processer för grön kemi som ska komplettera och samarbeta med existerande grupper inom skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Detta inkluderar initiering av nya forskningsprojekt, erhållande av finansiering, skapandet av samarbeten, utbildning och coachning av studenter och unga forskare på master-, doktorand- och postdoktornivå, ekonomisk förvaltning och upprätthållande av en säker, stimulerande och hälsosam arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifter inom undervisning innefattar koordinering och fortsatt utveckling av en kurs på grundnivå eller avancerad nivå, som biokemi 1 eller 2, bioteknik, molekylär enzymologi eller biokatalys. Detta inkluderar också handledning av masterstudenter i examensarbeten samt undervisning och kursutveckling på forskarnivå.

Dessutom förväntas den biträdande lektorn representera KTH, CBH-skolan och institutionen för industriell bioteknologi genom forskningspresentationer för allmänhet och i internationella och nationella nätverk.

Den biträdande lektorns verksamhet förväntas bidra till KTH:s arbete inom hållbar utveckling.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande och deltagande i forskningssamarbeten.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- intresse, insikter i och potential rörande pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet samt förmåga att etablera, förnya och utveckla aktuellt forskningsområde.

Det är även av betydelse att den sökande har

- erfarenhet från postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än den där den sökande har disputerat. Högkvalitativ vetenskaplig erfarenhet från industri kan vara lika värdefull som en traditionell postdoktorvistelse vid ett annat universitet.
- intresse för och insikter om ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- visat administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning