arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i beräkningsbiologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-15.

Stockholms universitet a¨r ett ledande europeiskt universitet och ett av va¨rldens 100 ho¨gst rankade la¨rosa¨ten fo¨r ho¨gre utbildning och forskning. Universitetet har mer a¨n 60 000 studenter och 5 000 ansta¨llda.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) a¨r ett nationellt center fo¨r storskalig biovetenskap med fokus pa° forskning inom hälsa och miljo¨, och drivs gemensamt av Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska ho¨gskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab-Stockholm a¨r lokaliserat i nya lokaler pa° Karolinska institutets campus.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin excellenta forskningstradition sedan mer än 100 år förvärvat en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik, och den nystartade beräkningsmatematik. Inom avdelningen för matematik finns kompetens i olika grenar av matematiken, bland annat finns det forskargrupper i algebra, geometri och kombinatorik, analys och logik. Inom avdelningen för matematisk statistik forskas inom sannolikhetsteori och statistisk inferensteori, samt tillämpningar inom biostatistik, klimatvetenskap, ekonometri, finans och försäkringar. Avdelningen för beräkningsmatematik representerar en ny inriktning där ny verksamhet byggs upp med beräkningsbiologi, stokastisk modellering, beräkningsteknik för klimatvetenskap, och programlogik.
Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Den formella anställningen kommer att vara vid Matematiska institutionen.

Ämne

Beräkningsbiologi

ÄmnesbeskrivningÄmnet omfattar studier av algoritmer, modellering och metodutveckling med tillämpningar inom livsvetenskaper.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning. Undervisningen företrädesvis i datalogikurser på grundnivå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datalogi, matematik, eller angränsande ämnen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet passar väl in i SciLifeLab:s profil. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Ansökan

OBS! Den Fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.