arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2-5 doktorander i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandanställning under denna period. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men förväntas också aktivt delta i forskningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra upp till 20% tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Både svenska och engelska används som språk under kurser, seminarier och möten.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i socialt arbete är tillgänglig här: https://www.sam.lu.se/internt/forska-och-utbilda/forskarutbildning/allmanna-studieplaner

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå,
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt fästs vid den sökandes förmåga att självständigt, kreativt och kritiskt bedriva socialvetenskaplig forskning. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes publikationer, forskningsplan samt eventuella forskningsmeriter. Åberopade meriter ska styrkas. I urvalsprocessen beaktas även institutionens möjligheter att tillhandahålla kvalificerad handledning och i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Anvisningar för ansökan

Sökande ska till sin ansökan bifoga en forskningsplan för en planerad avhandling om 4-5 sidor (laddas upp som Övrig fil). Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Redogör för hur din planerade avhandling bidrar till socialt arbete och institutionens forskningsområden. Information om forskningsområden på Socialhögskolan finns här: https://portal.research.lu.se/sv/organisations/school-of-social-work/organisations/

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till (a) varför du är intresserad av forskarutbildningen i socialt arbete, och (b) varför du söker till Lunds universitet.

Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övriga dokument och texter som du önskar åberopa (master- eller magisteruppsats och andra publikationer, kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etcetera).

Bedömningar grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-09-01 Visstidsanställning till