Gemensam värdegrund

För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten för din yrkesroll. Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert eller IT-tekniker, finns en gemensam värdegrund som bygger på demokratiska värderingar och att du arbetar på medborgarnas uppdrag.

Som statsanställd är medborgarna dina uppdragsgivare. Verksamheten utövas under lagarna och utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Att arbeta statligt innebär att skapa samhällsnytta för alla som bor i Sverige och bygga Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering beslutat om.

En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den gemensamma statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer/grundläggande värden:

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Vi ser till att det som folket via riksdagen vill blir verklighet.
  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi måste följa de lagar och regler som gäller i vårt arbete.
  • Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor.
  • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.
  • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd. Vi ska utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt.