arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gör en analys av nuläget

Nulägesanalysen är grunden till ett framgångsrikt arbete.

Den första delen i arbetet med att profilera sig som attraktiv arbetsgivare är att göra en nulägesanalys. Det innebär en kartläggning av utgångsläge och förutsättningar i arbetet med att utveckla arbetsgivarprofileringen.

Syftet med nulägesanalysen är att ta fram ett underlag för de som jobbar aktivt med profileringsarbetet och skapa en intern samsyn. Om det inte finns samsyn om vilka kompetenser som är verksamhetskritiska, eller om man inte har förstått dessa målgruppers drivkrafter, är risken stor att det blir svårt att förankra de kommunikativa lösningar som tas fram.

Identifiera målgrupperna

Det är viktigt att ha en intern samsyn kring uppdrag, verksamhetsmål och vision. Om verksamheten inte delar samma tolkning och analys av hur situationen ser ut och i vilken riktning verksamheten ska utvecklas har ni inte heller samma syn på vilka yrkesgrupper organisationen behöver ha. Då kan ni inte utveckla den attraktiva arbetsplatsen. Börja därför med att svara på frågan: Vem ska vi vara attraktiva för?

Prioritera målgrupperna

När målgrupperna har identifierats behöver ni göra en prioritering. Vilka målgruppers kompetens är mest verksamhetskritiska? Vilka målgruppers kompetens är svårast att få tag på, idag och framöver? Det är svårt att vara attraktiv för alla kompetenser samtidigt. Olika målgrupper har olika drivkrafter och därför behöver du göra en prioritering för att kommunikationen ska träffa rätt.

Analysera målgrupperna

Gör en analys av de prioriterade målgrupperna. Vilka drivkrafter har de? Vad engagerar dem? Vad söker de hos en arbetsgivare? Tänk på att inte enbart utgå från det som ni traditionellt uppfattar som er organisations starka sidor. Det kan finnas andra faktorer som kan locka och som organisationen inte ser på grund av hemmablindhet. Undvik även förutfattade meningar som att "90-talister vill det här" eller "högskolestudenter vill det där". Det som är avgörande är vad just er specifika målgrupp vill ha.

Undersök den interna bilden

Genomför samtal med medarbetare som representerar de prioriterade målgrupperna. Enskilda djupintervjuer är ett kraftfullt verktyg för att förstå målgruppen bättre. Genom att göra kvalitativa undersökningar får ni en inblick i verksamhetens image och status, vilket är viktigt när det gäller val av budskap och kommunikationslösningar. Passa även på att ta reda på hur ni når målgruppen – det vill säga vilka kanaler de använder, både generellt och i syfte att söka jobb. Utnyttja och systematisera organisationens kunskap från rekryteringar. Varför har till exempel kandidater tackat ja eller nej till ett jobberbjudande?

När ni väl har en uppfattning om målgruppen och vet vilka attraktivitetsfaktorer målgruppen efterfrågar då kan både externa och interna undersökningar ge stöd i arbetet. Erbjuder vi som organisation det som efterfrågas? Hur uppfattas vi som arbetsgivare? Vad säger till exempel våra medarbetarundersökningar? En extern kvantitativ undersökning ger en övergripande bild av hur ni uppfattas av dem som inte valt er.