Grupperingsnivå

Grupperingsnivån anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet. Den ska också återspegla det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som krävs för att utföra dem. Ett arbetsområde består vanligen av sex nivåer, men det kan variera mellan olika arbetsområden.

Det finns både generella nivåbeskrivningar och mer arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningar. De generella nivåbeskrivningarna finns både för chefer och för icke chefer och är gemensamma för samtliga arbetsområden i BESTA. För att klassificeringsarbetet ska bli så enhetligt som möjligt är det viktigt att primärt använda de generella nivåbeskrivningarna. De arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningarna ska användas som ett komplement vid klassificering i BESTA för att fastställa grupperingsnivå inom ett arbetsområde.

I allmänhet är spännvidden för arbetsuppgifternas komplexitet relativt stor inom varje grupperingsnivå och ökar ju högre nivån är. Grupperingsnivån är inte konstruerad för att göra direkta jämförelser över arbetsområdesgränserna. Att generella nivåbeskrivningar används i klassificeringen (i kombination med exempel på arbetsuppgifter) innebär inte att två befattningar som klassats i olika arbetsområden, men i samma grupperingsnivå, enbart av detta skäl kan betraktas som likvärdiga arbeten. Detta illustreras i bilden där fyra arbetsområden jämförs. För att identifiera likvärdiga arbeten krävs en djupare kvantitativ analys.

När man använder BESTA-koden, speciellt på individnivå eller för små grupper, är det viktigt att vara medveten om att även om två befattningar efter klassificering resulterar i samma kod så behöver inte det innebära att arbetsuppgifterna därmed är helt lika eller likvärdiga.

Nivå 1 =  lägst grupperingsnivå till nivå 6 = högst grupperingsnivå.

Chef

Definitionen på chef i BESTA är en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.