Utländsk bakgrund i staten 2016

År 2016 hade drygt 18 procent eller cirka 45 100 statsanställda utländsk bakgrund. Detta motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter. En av förklaringarna är att antalet nyanställda med utländsk bakgrund har ökat.

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. Med staten avses i denna undersökning dels myndigheter under regeringen, men även Arbetsgi-varverkets frivilliga medlemmar. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar till följd av nyrekryteringar till staten. Bland de nyanställda i staten var andelen med utländsk bakgrund högre än i staten som helhet, och dessutom högre än andelen indi-vider med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbets-marknaden såväl som i befolkningen som helhet under 2016.