Partsgemensam utvärdering av RALS-T (2016)

När Arbetsgivarverket och Saco-S 2010 slöt tillsvidareavtalet RALS-T enades man samtidigt om att genomföra en partsgemensam utvärdering av avtalet vartannat år avseende dels löneutveckling och lönebild, dels den lokala lönebildningsprocessen. En första utvärdering genomfördes 2012.

Årets rapport har en delvis ny struktur jämfört tidigare rapporter. Analysen är uppbyggd kring tre huvudteman vilka utgår från områden som tidigare utvärderingar identifierat som utvecklingsområden. Genom att bygga rapporten kring dessa huvudteman blir rapporten också ett bättre underlag för det fortsatta lokala utvecklingsarbetet. Rapportens resultat visar att avtalet har gett bra förutsättningar för det som var syftet med tillsvidareavtalet.

Rapporten pekar också på ett fortsatt behov av att diskutera och vidareutveckla hur man tar sig an olika delar i avtalet. Exempel på sådana områden är differentiering på organisationsnivå och lönebildningens koppling till resultat.