Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet

Syftet med rapporten är bland annat att ge en beskrivning av löneomräkningen och att förbättra förståelsen för systemet samt att föra ett resonemang kring systemets för- och nackdelar.

Arbetsgivarverket vill framför allt få till stånd en diskussion kring systemet med löneomräkningen för att se om det finns möjligheter till och behov av förändringar i systemet utan att det delegerade arbetsgivaransvaret eller parternas ansvar för lönebildningen äventyras.