Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2017

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn genomförs av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Syftet är att ge snabb och framåtblickande information om kompetensförsörjningen och den ekonomiska situationen hos Arbetsgivarverkets medlemmar. För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ges en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar.

Enkäten genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. På hösten bedömer medlemmarna utvecklingen för kommande år i förhållande till innevarande år avseende kompetensförsörjning och ekonomi. Samtidigt stämmer man av läget under innevarande år i förhållande till föregående år. Under våren revideras prognosen och föregående års utfall presenteras.

Undersökningen genomfördes under oktober och november år 2016. Tillfrågade i undersökningen är Arbetsgivarverkets medlemmar. I höstens undersökning svarade 74 procent av medlemmarna, vilket representerar 78 procent av de anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar.