Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Framtida problem, behov och möjligheter.

I denna rapport ligger fokus på vad de demografiska förändringarna betyder för de statliga arbetsgivarnas möjligheter till en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Rapporten syftar till att med statistik beskriva olika aspekter av de problem, behov och möjligheter som uppstår i samband med den framtida generationsväxlingen. Ett annat syfte är att på ett övergripande sätt nyansera bilden av att alla statliga myndigheter står inför stora demografiska problem.