Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Arbetsgivarverket och Saco-S slöt Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) den 25 oktober 2010.

Avtalet gäller tills vidare och ger goda möjligheter för en långsiktig och stabil lönebildning. Det ger också stor frihet för de lokala parterna att komma överens om nya löner utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Avtalet är sifferlöst, det vill säga det innehåller inte några garantier för löneökningar. Lönerevision genomförs genom lönesättande samtal där chef och medarbetare kommer överens om ny lön. De lokala parterna kan dock enas om att i stället tillämpa kollektivavtalsförhandlingar.

I detta avtalstryck publiceras RALS 2010-T med den lydelse från och med 2020-11-30 som parterna har enats om enligt förhandlingsprotokoll 2010-10-25, 2011-03-07, 2012-10-25, 2013-10-04, 2016-10-05, 2017-10-04 och 2020-11-30.