Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA). I förhandlingsprotokoll till RALS-T har parterna 2016-10-05 kommit överens om änd-ringar i AVA. I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och Saco-S med den lydelse från och med den 5 oktober 2016 som parterna enats om enligt förhandlingsprotokollet inklusive ändringar efter 2011-01-01 som parterna tidigare varit överens om.