Arbetsliv, omsorg och utbildning

Medlemmar
Medlem Hemsida
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
Barnombudsmannen www.bo.se
E-hälsomyndigheten www.ehalsomyndigheten.se
Ericastiftelsen www.ericastiftelsen.se
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen www.iaf.se
Inspektionen för socialförsäkringen www.inspsf.se
Inspektionen för vård och omsorg www.ivo.se
Läkemedelsverket www.mpa.se
Medlingsinstitutet www.mi.se
Myndigheten för delaktighet www.mfd.se
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor www.mia.eu
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor www.mucf.se
Myndigheten för vårdanalys www.vardanalys.se
Myndigheten för yrkeshögskolan www.yhmyndigheten.se
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige www.esf.se
Sameskolstyrelsen www.sameskolstyrelsen.se
Skolinspektionen www.skolinspektionen.se
Skolverket www.skolverket.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se
Statens beredning för medicinsk utvärdering www.sbu.se
Stiftelsen Allmänna Barnhuset www.allmannabarnhuset.se
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring www.who-umc.org
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket www.tlv.se
Universitets- och högskolerådet www.uhr.se
Universitetskanslersämbetet www.uk-ambetet.se