Arbetsgivarverket förespråkar frivillig anslutning av statliga myndigheter till föreslaget nytt gemensamt servicecenter

2011-05-31

Arbetsgivarverket framhåller i ett nytt remissvar att det är viktigt med frivillighet kring anslutningen av statliga myndigheter till det nya servicecentret för tjänster inom främst ekonomi- och personaladministration, som föreslås starta under 2012.

Arbetsgivarverket anser att den nya myndighetens tjänster inom ekonomi- och personaladministration kan innebära ett mervärde för många myndigheter, men att varje organisation själv måste få avgöra vad som är mest effektivt för verksamhetens behov. Ett antal myndigheter har redan genomfört en omfattande effektivisering genom centralisering eller outsourcing av löne- eller ekonomiadministrationen och nyttan av det nya stödet varierar därför.

Arbetsgivarverket vill betona att det är av stor vikt att de administrativa tjänsterna inom HR och ekonomi  som erbjuds, inte innefattar strategiska tjänster. För att myndigheterna ska kunna driva en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens behov av utveckling är det viktigt att strategisk kunskap inom ledning och styrning finns kvar på kundmyndigheten.  

För de myndigheter som väljer att ansluta sig till servicecentret uppkommer mindre eller större kostnader för omställningar och strukturförändringar. Arbetsgivarverket anser att regeringen genom tillfälliga anslag bör bidra till täckandet av dessa kostnader för att undvika att dessa tillfälliga kostnader belastar kärnverksamheten.

Mer information

Arbetsgivarverkets remissvar:Yttrande över betänkandet "Ett myndighetsgemensamt servicecenter" (SOU 2011:38)

Regeringens betänkande: Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)


 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.