Motivation - möjlighet att lyckas

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


När en person får delta i arbetet och ingå i ett sammanhang ökar motivation och lusten att lära. Att vara med och utföra arbetsuppgifter ökar även förståelsen för olika situationer som kan uppkomma i arbetet och hur man kan lösa dessa. När praktikanten och handledaren har regelbundna uppföljningssamtal, leder detta till att båda tränar på att reflektera över lärandet.

Vad är det då som gör en person motiverad?

Motivation måste alltid komma från personen själv, men som handledare kan du skapa förutsättningar för att praktikanten ska känna motivation. Exempelvis är det viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet, ge uppmuntran och att ge befogenheter.

Motivation, lust att lära – möjlighet att lyckas

Som handledare är du en förebild och ett föredöme för praktikanten men behovet av handledning kan se olika ut under praktikperiodens gång.

  • När praktikanten är ny behövs mycket stöd och en tydlig handledning för att han/hon ska känna sig trygg i arbetet.
  • När praktikanten sedan börjar bli varm i kläderna behövs inte lika mycket stöd. Nu vet hon/han vad som ska göras, arbetsuppgifterna flyter på bra och man har funnit sin plats i gruppen. Då blir handledarrollen mer som en coach, där uppmuntran och stöttning blir vanligare än att instruera.

I slutet av en praktikperiod brukar man göra en bedömning av praktikantens kompetens. Någon gång under de första veckorna kan det därför vara lämpligt att ta upp och diskutera vad som menas med kompetens.

I följande sketchnote får du veta mer om vad som egentligen menas med kompetens. Efter detta följer en sketchnote som introducerar dig till begreppen feedback och feedforward vilket kan vara bra att ha i samband med avstämningssamtal med din praktikant.