Information om sekretess med mera

Arbetsgivarverkets uppfattning är att praktikanterna enligt regeringens målgruppsdefinition på nyanlända arbetssökande respektive arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga omfattas av 2 kap. 1 § OSL under förutsättning att de deltar i myndighetens verksamhet. Genom att praktikanterna utför till exempel enklare administrativa arbetsuppgifter anser vi att de deltar i myndighetens verksamhet då de utför reella arbetsuppgifter som finns inom myndigheten och som i annat fall skulle utföras av ordinarie personal. Däremot anser vi att det förhåller sig annorlunda vid kortvariga studiebesök. Varje myndighet har att själva bedöma vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för praktikanterna att utföra.

Arbetsgivarverket har tagit fram ett informationsblad om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet. I informationsbladet framgår vad som gäller om tystnadsplikt och konsekvenser av om man bryter mot tystnadsplikten. I informationsbladet framgår vad som gäller om offentlighet och sekretess och vilka bestämmelser som praktikanten har att följa. Vidare finns det möjlighet att lägga till myndighetsspecifik information