Praktikanten

Praktikanten

Öppna alla

En praktikant som är anvisad en praktikplats av Arbetsförmedlingen är inte att betrakta som anställd (7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program). Detta innebär att en praktikant inte omfattas av gällande statliga kollektivavtal eller lagregleringar som rör anställda. Praktikanterna har därmed inte rätt till exempelvis lön och semester.

Behöver praktiken avbrytas i förtid finns inte någon uppsägningstid att beakta. Innan man avbryter praktiken behöver man dock ta kontakt med praktikantens ansvarige arbetsförmedlare.

En praktikant är inte att betrakta som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare. Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd. Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. För nyanlända kan praktiken också komma att kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.

De får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vilket sköts helt i regi av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Försäkringskassan är utbetalande myndighet.

Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö. I just den bemärkelsen finns det inte någon skillnad jämfört med myndighetens anställda personal.

Ja, praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen. Dessa gäller hos den arbetsgivare som Arbetsförmedlingen har anvisat praktikanten till. Olycksfall och trafikskador där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. För de fall praktikanten orsakar skada hos arbetsgivaren beslutas och betalas ersättning ut av Kammarkollegiet.

Ja, varje praktikant ska ha en handledare. Däremot kan en handledare vara det för flera praktikanter.

Nej, det utgår inte någon ersättning för handledare.