Frågor och svar

Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens har tillsammans tagit fram frågorna och svaren för att hjälpa de som berörs av Regeringens uppdrag Praktik i staten.

Allmän information

Öppna alla

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för nyanlända per år. Praktiken syftar till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser till exempel utbildning i svenska för invandrare.

Här kan du läsa regeringens beslut om praktik till nyanlända i sin helhet.

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga per år. Det definierade antalet praktikplatser som ska tillhandahållas gäller dock enbart mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018. För tid dessförinnan fanns inte föreskrivet hur många som skulle tas emot men myndigheterna bedömdes utifrån det ursprungliga regeringsbeslutet ta emot fler än 500 praktikanter per år. Praktiken syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Regeringens beslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Tilläggsbeslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som finns, villkor som gäller och matcha arbetssökanden mot praktikplatserna hos myndigheterna.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket ska, inom ramen för arbetsgivarpolitiska frågeställningar kopplade till regeringens beslut om praktik, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Statskontoret

Statskontoret kommer att följa upp antal praktikplatser och myndigheternas arbete med uppdraget.

Förmedling av praktikplatser

Öppna alla

Myndigheterna ansvarar för att ta fram praktikplatserna och ställa dessa till förfogande till Arbetsförmedlingen.

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Den lokala praktiken på respektive ort diskuteras sedan med den lokala kontaktpersonen. Finns det redan en etablerad kontakt med denne så går det bra att vända sig direkt till den personen. Vet man inte hur man går tillväga eller vem man ska vända sig till så tar man den diskussionen med sin regionala kontaktperson hur man går vidare på lokal nivå.

Arbetsförmedlingens ordinarie regionala organisation för nationella arbetsgivare.

Myndigheterna fyller i en kompetensprofil på respektive praktikant och den profilen matchas av Arbetsförmedlingen i dialog med myndigheten mot den praktikant som bäst motsvarar den profilen.

Praktikanten omfattas då av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen. Vidare får praktikanten inte någon ersättning om denne inte är inskriven.

Ja, huvudsaken är att personen i fråga är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så kan man tillgodoräknas inom ramen för de uppdrag som kommit från regeringen.

Nej, inte utifrån den uppsatta målbild som regeringen har satt för uppdragen. Däremot kommer de praktikplatserna att kunna redovisas separat i samma uppföljningsunderlag som sen skickas ut av Statskontoret.

Myndigheternas uppdrag och ansvar

Öppna alla

De myndigheter som omfattas listas i en bilaga till regeringens beslut som ni hittar
här för nyanlända och här för personer med funktionsnedsättning

Om din organisation inte finns med i sändlistan från regeringens beslut (nyanlända och personer med funktionsnedsättning) så innebär det att ni formellt sett inte omfattas av uppdragen. Det finns dock inte något som hindrar att man tar emot
praktikanter för praktikuppdrag som Arbetsförmedlingen i övrigt ger ersättning för.

I första hand innebär det att respektive myndighet ansvarar för att man gör en
kartläggning (när, var, hur, antal praktikanter) i den egna organisationen för vilka
möjligheter man har att ta emot praktikanter. Sedan ställer man dessa praktikplatser
till förfogande till Arbetsförmedlingen via sin regionala kontaktperson. I dialog med
myndigheten så hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med
praktikant.

Praktikanten

Öppna alla

En praktikant som är anvisad en praktikplats av Arbetsförmedlingen är inte att betrakta som anställd (7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program). Detta innebär att en praktikant inte omfattas av gällande statliga kollektivavtal eller lagregleringar som rör anställda. Praktikanterna har därmed inte rätt till exempelvis lön och semester.

Behöver praktiken avbrytas i förtid finns inte någon uppsägningstid att beakta. Innan man avbryter praktiken behöver man dock ta kontakt med praktikantens ansvarige arbetsförmedlare.

En praktikant är inte att betrakta som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare. Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd. Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. För nyanlända kan praktiken också komma att kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.

De får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vilket sköts helt i regi av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Försäkringskassan är utbetalande myndighet.

Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö. I just den bemärkelsen finns det inte någon skillnad jämfört med myndighetens anställda personal.

Ja, praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen. Dessa gäller hos den arbetsgivare som Arbetsförmedlingen har anvisat praktikanten till. Olycksfall och trafikskador där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. För de fall praktikanten orsakar skada hos arbetsgivaren beslutas och betalas ersättning ut av Kammarkollegiet.

Ja, varje praktikant ska ha en handledare. Däremot kan en handledare vara det för flera praktikanter.

Nej, det utgår inte någon ersättning för handledare.

Praktikplatsen

Öppna alla

Arbetsförmedlingens ordinarie praktikperioder och upplägg tillämpas. En praktikperiod kan vara upp till sex månader som längst.

Generellt sett kan man se över vilka möjligheter det finns att som praktikant utföra uppgifter som ligger som förberedande inför själva myndighetsutövningen som någon annan sedan utövar.

Detta är ett resonemang man bör föra med sin regionala kontaktperson. Generellt kan man dock säga att uppdragen omfattar såväl nyanlända som personer med funktionsnedsättning. Den senare målgruppen har som regel svenskt medborgarskap.

Arbetsgivarverkets uppfattning är att praktikanterna enligt regeringens målgruppsdefinition på nyanlända arbetssökande respektive arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga omfattas av 2 kap. 1 § OSL under förutsättning att de deltar i myndighetens verksamhet. Genom att praktikanterna utför till exempel enklare administrativa arbetsuppgifter anser vi att de deltar i myndighetens verksamhet då de utför reella arbetsuppgifter som finns inom myndigheten och som i annat fall skulle utföras av ordinarie personal. Däremot anser vi att det förhåller sig annorlunda vid kortvariga studiebesök. Varje myndighet har att själva bedöma vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för praktikanterna att utföra.

Arbetsgivarverket har tagit fram ett informationsblad om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet. I informationsbladet framgår vad som gäller om tystnadsplikt och konsekvenser av om man bryter mot tystnadsplikten. I informationsbladet framgår vad som gäller om offentlighet och sekretess och vilka bestämmelser som praktikanten har att följa. Vidare finns det möjlighet att lägga till myndighetsspecifik information

Ja.

Uppföljning

Öppna alla

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Stadskontoret hur uppdraget genomförs och viket resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Statskontoret ska sedan i anslutning till ovanstående datum i sin tur muntligen redovisa för hur uppdragen fortlöper till finansdepartementet. I samband med att rapporteringen i början av 2019 ska även en slutrapport författas över hur tre-årsperioden har sett ut.

Statskontoret kommer att skicka ut närmare instruktioner om hur redovisningen från myndigheterna till Statskontoret ska gå till efter sommaren (augusti/september).

De variabler som regeringen efterfrågar i sin uppföljning är praktikplatsernas antal utifrån respektive målgrupp (nyanländ/funktionsnedsättning) fördelat på kön. Skulle ytterligare variabler uppkomma så redovisar Statskontoret för dem i sina instruktioner som kommer till myndigheterna.

Ytterligare information

Öppna alla

Praktiken i sig

Om du har frågor om förmedlingen av praktikplatser, ersättning, praktikinnehåll med mera vänder du dig till din regionala kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Uppföljning

Har du frågor om uppföljningen och hur du ska rapportera denna vänder du dig till Statskontorets projektledare Andreas Hagström, andreas.hagstrom@statskontoret.se.

Vet du inte riktigt vart din fråga hör hemma kan du alltid kontakta Arbetsgivarverkets projektledare (sofia.stigendal@arbetsgivarverket.se ) som tillser att frågan tas upp i arbetsgruppen där såväl Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen som Statskontoret sitter.

I Arbetsgivarverkets regi genomförs också mötestillfällen (sektormöten) där medlemsföreträdarna (vilket ofta är respektive myndighets HR-chef) träffas. Praktik tas vid behov upp på dessa möten och då finns också chans att diskutera frågor ytterligare.