Regeringsuppdrag

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Uppdraget från regeringen innebär att respektive myndighet:

 • Kartlägger och inventerar möjligheter till att ta emot praktikanter
 • Ställer praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen
 • Redovisar praktikplatser och upplägg för Statskontoret

Uppdraget från regeringen innebär att Arbetsförmedlingen:

 • Informerar om praktikinsatser och krav på myndigheterna
 • Matchar praktikplatser med sökande i dialog med myndigheten

Uppdraget från regeringen innebär att Arbetsgivarverket:

 • Inom sitt ansvarsområde ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver
 • Startar ett projekt i syfte att samordna gemensamma frågor och skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte där denna webbsida är den primära kanalen
 • För en diskussion med facken på central nivå

Uppdraget från regeringen innebär att Statskontoret:

 • Ska följa upp hur uppdraget har genomförts på respektive myndighet och vilka resultat som har nåtts
 • Ska informera myndigheterna om hur avrapportering till Statskontoret ska ske
 • Regelbundet (1/12 2016, 1/6 2017 samt 1/6 2018) muntligen ska redovisa till finansdepartementet hur arbetet med uppdragen fortskrider
 • Ska redovisa uppdragen i en skriftlig rapport 1/3 2019