Att arbeta på en statlig myndighet

Att arbeta statligt innebär att skapa samhällsnytta för alla som bor i Sverige och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering beslutat om.

En statsanställd är riksdags och regerings förlängda arm. När man jobbar på en myndighet är det viktigt att vara medveten om att medborgarna i Sverige (via riksdag och regering) är uppdragsgivare och att verksamheten finansieras med skattemedel. Staten har medborgaren i fokus och driver på utveckling och tekniska lösningar.

Det arbete som utförs på en myndighet varierar förstås beroende på vilken myndighet du har kommit till. Även inom en och samma myndighet kan arbetsuppgifterna variera mycket.

Myndighetsutövning – att ta beslut i myndighetens namn

När en statsanställd ska göra något i sitt arbete, till exempel besluta om en viss åtgärd, har denne alltid en skyldighet att överväga vilka regler som gäller. Ibland handlar det om myndighetsutövning, det är sådana typer av beslut där en myndighet har en maktbefogenhet i förhållande till medborgaren. Exempel på sådana är beslut om tillstånd, avgifter, ersättningar eller förpliktelser av något slag. Då måste den statsanställde följa det som står i författningar (lag, förordning eller föreskrift).

Regelstyrning - hur arbetet utförs

Det finns vissa krav som gäller alla statsanställda, till exempel hur ett ärende ska handläggas – så enkelt, snabbt och billigt som möjligt och där beslut ska kommuniceras så lättförståeligt som möjligt. Det finns också regler om service, som till exempel innebär att svara på frågor från utomstående, och en skyldighet till objektivitet vilket till exempel innebär att en person inte ska handlägga ett ärende för någon som denne känner eller är nära släkt med.

Öppenhet och sekretess

Öppenhet är viktigt inom den offentliga förvaltningen för att förhindra till exempel korruption. Grundtanken är därför att de uppgifter och handlingar som finns på en myndighet är offentliga och ska lämnas ut om någon begär det. Men för vissa uppgifter och handlingar finns det bestämmelser som gör att en statsanställd har tystnadsplikt och inte får lämna ut sådana uppgifter eller handlingar. Det kan t.ex. handla om känsliga uppgifter om hälsotillstånd. Om en statsanställd har tystnadsplikt gäller den både inom myndigheten mellan kollegor som inte har samma uppgifter i sitt arbete och utanför myndigheten.

Arbetsplatsen och arbetssituation

Att jobba statligt är precis som vilken annan arbetsplats som helst när det kommer till att du ska trivas på arbetsplatsen och med dina arbetsuppgifter.

Arbetsplatsens utformning

Den fysiska utformningen på arbetsplatsen är viktig och din arbetsgivare försöker ofta anpassa miljön efter vad jobbet kräver. Jobbar man på kontor så kanske det finns höj- och sänkbara bord och är man ute och har ett mer fysiskt jobb finns det vanligtvis arbetskläder och arbetsredskap som ska underlätta och göra att arbetet kan utföras säkert och skonsamt för kroppen.

Avtal

Det finns avtal för hela staten men också för varje arbetsplats som bestämmer hur mycket man får jobba, hur man sätter lön, hur och när man kan vara ledig med mera. Avtalen är till för att sätta en grund och ram för hur arbetsplatsen ska vara utformad så att alla har förutsättningar att kunna göra ett bra jobb där det också finns möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Avtalen tas fram mellan arbetsgivaren och fackförbund på bägge nivåerna (hela staten och den egna arbetsplatsen).

Dialog med chefen

Genom dialog med din chef går du regelbundet igenom hur du upplever din arbetssituation. Vissa ramar kan, som sagt, redan finnas bestämda i avtal och regler på arbetsplatsen, men genom att prata och berätta för din chef hur du upplever till exempel arbetsuppgifter, samarbeten och mål kan du påverka hur ditt arbete ska genomföras.