Mentorprogram ger nyanlända positiv syn på statlig verksamhet

Nyanlända akademikers bild av staten förändras efter att de har deltagit i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Ord som modern, öppen och intressant hamnar högst upp när deltagarna i sin slutenkät beskriver staten som arbetsgivare.

Projektledare Sherlot Jonsson.Arbetsgivarverket har under hösten 2016 och våren 2017 genomfört en pilotomgång av det mentorprogram som verkets medlemmar gemensamt beslutat att starta. 27 mentorer från 14 myndigheter i Stockholm och lika många adepter från arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen, har löpande träffats i egna möten och på gemensamma aktiviteter.

Målen med mentorprogrammet är bland annat att ge nyanlända akademiker en inblick i hur den svenska statsförvaltningen fungerar samt skapa en positiv bild av staten som arbetsgivare. Enligt den slutenkät som projektet genomfört bland deltagarna i pilotomgången är det just vad som har uppnåtts.

I början av pilotomgången beskrev adepterna staten som arbetsgivare framför allt med ord som ”pålitlig” och ”viktig”. I slutenkäten toppar orden ”intressant, ”modern”, ”öppen” och ”positiv” listan. Adepternas uppfattning av staten som institution har förändrats avsevärt: på en sjugradig skala har svaren 6-7 ökat överlag. Alla de 15 adepter som har besvarat enkäten uppger att de kan tänka sig att jobba inom staten.

– Att få ett sådant här resultat känns naturligtvis jätteroligt. Det visar att vi är på rätt väg med programmet och kan fortsätta på samma spår i höstens omgångar. Samtidigt vill vi fortsätta utveckla och förbättra programmet ännu mer, säger projektledare Sherlot Jonsson.

Två nya omgångar av Mentorprogrammet startar i september, ett i Östergötland och ett i Stockholm. Ambitionen är att fortsätta sprida programmet till andra orter i landet under våren.

Läs mer om Mentorprogrammet.