Spel om medarbetarskapsfrågor väckte intresse på MIA:s avslutningsträff

Den sista träffen i aktivitetsserien Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan (MIA) hölls torsdagen den 14 juni. Här fick gruppen kunskapspåfyllning från Karin Kilhammar, fil.dr. i pedagogik och universitetslektor, som berättade om sin forskning kring det goda medarbetarskapet.

Eftermiddagen inleddes med ett kort erfarenhetsutbyte där deltagarna i grupper delade med sig av vad de gjort och vad som hänt sen sist.

Riksbanken: "Tanken var att vi skulle ha skrivit en policy för ledar-/medarbetarskap, men det blev en ledarmodell i stället."

Polisen: "Det är svårt att ha en överblick över allt som görs hos oss, då vi är så många. Vi jobbar mycket med den tillitsbaserade styrningen och fokuserar på det medarbetardrivna utvecklingsarbetet."

Gruppdiskussioner

Det goda medarbetarskapet

Efter erfarenhetsutbytet var det dags för eftermiddagens huvudgäst - Karin Kilhammar att inta scenen. Karin, som är filosofie doktor och lektor vid Linnéuniversitetet, har skrivit avhandlingen "Idén om medarbetarskap: en studie av en idés resa in i och genom två organisationer". I sitt pass berättade Karin om sin forskning kring medarbetarskap som varvades med gruppdiskussioner.

Karin Kilhammar, Linnéuniversitetet

Karin började med att gå igenom olika definitioner av begreppet medarbetarskap – vad är det egentligen? I sin forskning har hon gått igenom hur begreppet använts historisk, sammanställt tidigare forskning och också frågat andra vad medarbetarskap innebär. Hon har då sett att medarbetarskap ofta beskrivs så här:

 • Medarbetarens roll och förhållningssätt
 • Ansvarstagande
 • Delaktighet och inflytande
 • Hur relationer hanteras

Medarbetarskapsbegreppet har funnits ganska länge och fick ett uppsving i början av 90-talet, men vad innebär det, vilka konsekvenser blir det när man arbetar med det. Karin har gjort en studie i två organisationer - ett landsting och ett statligt bolag - där hon tittat på hur man arbetat med satsningar på ett utvecklat medarbetarskap.

Båda organisationerna hade medarbetarskapsprogram som involverade alla medarbetare i respektive organisation. Det grundläggande syftet, varför man arbetade med att utveckla medarbetarskapet, var för båda organisationerna att främja medarbetarnas bidrag till verksamhetens effektivitet/kvalitet.

Resultatet av arbetet med medarbetarskapsutveckling för de två organisationerna blev så här:

 • Landstinget: Ökad delaktighet, större förståelse för varandra och ett bättre arbetsklimat
 • Statliga bolaget: Förbättrade relationer och bättre samarbete

Det Karin kunde se i sin studie är att det är särskilt några faktorer som främjar en positiv medarbetarskapsutveckling. Det handlar om:

 • Lokal anpassning
 • Integrering av medarbetarskapsutvecklingen i det dagliga arbetet
 • Delaktiga medarbetare

Även ledarskapet har en tydlig betydelse för ett utvecklat medarbetarskap.

– Ska man arbeta med medarbetarskap och få en långsiktig utveckling, så bygger det på förtroende och tillit, man kan inte arbeta top-down, sa Karin.

Karin avslutade med att räkna upp ett antal punkter som är särskilt viktiga att ha med sig när man utvecklar och driver ett medarbetarskapsarbete:

 • Att man klargör och tar hänsyn till olika perspektiv
 • Skapa en gemensam plattform
 • Ha balans mellan förutsättningar och krav, individuellt utrymme
 • Ha balans mellan individuellt och gemensamt ansvarstagande
 • Att man har ett ledarskap som är anpassat till hur man vill att medarbetarskapet ska fungera
 • Använd en relevant strategi

Jordbruksverkets medarbetarskapsspel

Sen var det dags för spel! Det var Sara Söderström och Nermina Ljutic från Jordbruksverket som berättade om Jordbruksverkets spel som de har tagit fram som en del i deras medarbetarskaps- och värdegrundsarbete.

Sara Södertröm och Nermina Ljutic, Jordbruksverket

Jordbruksverket gjorde en ledarskapssatsning som avslutades 2014, ur det följde ett önskemål om att arbeta vidare med medarbetarskapet. Men, för att det inte bara skulle bli en punktinsats valde de att göra en omvärldsspaning och sedan starta ett internt arbete kring vilka grundprinciper de hade och vilka de ville ha. Målet var att skapa en bra grund och en långsiktighet som skulle leva vidare.

Medarbetarskapsspelet

Spelet var en del i detta arbete och var ett sätt att implementera medarbetarskaps- och värdegrundsarbetet i organisationen, att bidra till dialog och reflektion. Spelet bygger på olika frågeställningar om hur man agerar eller tänker kopplat till olika situationer. Varje spelomgång varar 3 timmar och avslutas med en gemensam reflektion.

Sara och Nermina berättade att verksamheten till en början var rätt så skeptisk, men att de efteråt har fått mycket positiv respons. Spelet används nu brett i organisationen.

– När vi spelar spelet lär vi oss vilket typ av medarbetarskap vi vill ha, hur vi vill agera och förhålla oss till detta, sa Sara Söderström.

Även MIA-deltagarna fick testa spelet och så här sa några av dem:

"Jätteroligt!" "Spännande, men vad kostar det?" "Har ni sett några effekter? Har ni mätt?"

Brevet till sig själv

Eftermiddagen avslutades på samma sätt som den började, nämligen med diskussioner där deltagarna gruppvis reflekterade kring vad de uppnått under det år som aktivitetsserien pågått, vad som gått som panerat och vilka erfarenheter de dragit. Som en del i detta överlämnades också ett kuvert till var och en. Kuvertet innehöll det brev som de vid aktivitetsseriens start skrivit till sig själva om vad de trodde de skulle ha uppnått om ett år.

Brevet till sig själv

Vad händer nu?

Åsa Kälvegård berättade avslutningsvis att Arbetsgivarverket håller på att planera för en e-utbildning om medarbetarskap och att vi bland annat kommer att använda mycket av det vi fått med oss från det här programmet. Just nu pågår arbete med upphandling och sedan kommer hösten att ägnas till att ta fram själva innehållet. Strukturen kommer att följa medarbetarskapshjulet och syftet med utbildningen är att inspirera och ge exempel.

Åsa och Robert avslutade sedan dagen med att tacka för allt engagemang under serien och uppmanade gruppen att fortsätta nätverka med varandra.

Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan (MIA)

 • Seriens syfte är att utveckla medarbetarskapet hos Arbetsgivarverkets medlemmar och i staten som helhet genom arbetsgivarsamverkan.
 • Aktivitetsserien består av fyra halvdagsträffar under ett års tid.
 • Aktiviteten ställer krav på eget aktivt deltagande och medverkande verksamheter behöver ha ett särskilt intresse för att utveckla medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan.