”Medarbetarskap är en naturlig del i vardagen”

Medarbetarskapet bör genomsyra den dagliga verksamheten och inte drivas som ett projekt från HR-avdelningen. Det är en slutsats man kan dra efter Arbetsgivarverkets andra träff i aktivitetsserien om medarbetarskap.

Bilden visar samtliga deltagare vid Arbetsgivarverkets träff som står uppställda vid en trappa.

Livfulla diskussioner präglade träffen om Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan som hölls i juni. Åsa Kälvegård och Anders Eriksson, rådgivare från Arbetsgivarverket, är sammanhållande för aktivitetsserien.

Aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan ingår i Arbetsgivarverkets projekt om medarbetarskap, som är kopplat till strategin för statliga arbetsgivare. Aktivitetsserien består av sammanlagt fyra träffar, pågår under ett år och deltar gör 21 av Arbetsgivarverkets medlemmar.

Bilden föreställer Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid högskolan i Skövde.Fokus för dagen var medarbetarskap i komplexa organisationer. Deltagarna fick lyssna till och inspireras av Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid högskolan i Skövde och löpande diskutera olika problemställningar kring hur man till vardags arbetar med dessa frågor i den egna verksamheten. Thomas Anderssons resonemang om medarbetarskap utgår från synsättet att medarbetarna själva vill vara delaktiga och ansvarstagande i sin yrkesroll. Han menar att det i dagens komplexa arbetsliv läggs stor vikt på hur vi använder våra resurser och att det är en avsevärd skillnad mot hur arbetslivet fungerade under 60- och 70-talet. Genom New Public Management, NPM, har tidigare styrideal förändrats och medfört ett ökat fokus på resurser. Chefer och ledare har, i och med NPM, fått andra krav på bland annat kontroll och rapportering, medan medarbetarnas fokus fortsatt ligger kvar på den egna professionen och produktionen. Enligt Thomas Andersson har detta skapat flera parallella perspektiv i organisationen.

- Den komplexitet som finns i dagens organisationer handlar ofta om att dessa två konkurrerande perspektiv behöver balanseras, både i beslutsfattandet och i det dagliga arbetet, sade Thomas Andersson.

Ett aktivt medarbetarskap kan fungera som en brygga mellan de båda perspektiven menar Thomas Andersson. Medarbetarskapet ställer delvis nya krav på både chefs- och medarbetarrollen. Medarbetarna behöver ta en aktiv roll och ta ansvar både för sitt eget arbete och för verksamhetens utveckling och cheferna behöver skapa rätt förutsättningar för detta. Det blir ett ömsesidigt åtagande som bygger på öppenhet, förtroende och kontinuerlig dialog.

- Det är viktigt att komma ihåg att det i alla organisationer alltid finns ett medarbetarskap och att uppdraget handlar om att vidareutveckla något som redan finns. Det går alltså inte att implementera ett medarbetarskap som ett enskilt projekt eller en policy, fortsätter Thomas Andersson och deltagarna nickade igenkännande.

Efter varje föreläsningspass följde diskussioner utifrån problemområden där deltagarna fick dela med sig från sina egna verksamheter. En deltagare lyfte bland annat upp fördelen med att använda sig av egna ambassadörer som utbildas i att stötta chefer i dialog och grupputveckling. En annan deltagare poängterade att synen på medarbetarskap behöver spridas brett i organisationen för att säkerställa att kunskapen finns kvar i organisationen även vid chefsbyten.

Bilden visar fyra kvinnliga deltagare som diskuterar vid ett bord.

Läs mer

Medarbetarskap i arbetsgivarsamverken