Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan

I oktober är det dags för den andra träffen i Arbetsgivarverkets aktivitetsserie "Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan". Aktivitetsserien genomförs för tredje gången och även i denna omgång deltar cirka 20 medlemmar.

I våras, den 23 maj, genomfördes den första träffen i pågående omgång. Arbetsgivarverkets Åsa Kälvegård (rådgivare) och Robert Cloarec (utredare) faciliterar aktivitetsserien och inbjudna föreläsare vid denna första träff var Björn Kjellman och Marcus Westdahl från Försvarsmaktens HR-centrum.

Eftermiddagen bjöd på en blandning av teori och praktik där aktivitetsseriens koppling till strategin för statliga arbetsgivare också tydliggjordes. Deltagarna fick en historisk tillbakablick kring hur begreppet "medarbetarskap" har utvecklats. Via diskussioner och teknik i form av ordmoln gavs deltagarna möjlighet att reflektera över begreppet medarbetarskap och vad det innebär i deras verksamheter. Engagemang, delaktighet och ansvar är sådant som man anser utmärker ett aktivt medarbetarskap. En annan central fråga som var föremål för diskussion var hur man kan uppnå ett aktivt medarbetarskap. Deltagarna menade att ett arbete som fokuserar på värderingar, där dialogen är ett verktyg, kan bidra till delaktighet och tillit i en organisation. Även det nära sambandet mellan ledarskap och medarbetarskap och hur dessa påverkar varandra poängterades.

Den andra delen av eftermiddagen handlade om hur Försvarsmaktens HR-centrum arbetar med medarbetarskap. Försvarsmakten menade att det bästa sättet att stärka både medarbetarskapet och ledarskapet är att fokusera på relationen mellan chefer och medarbetare. Ett aktivt medarbetarskap baseras enligt dem på att det finns tydlighet kring vad en medarbetare kan, vill och får ta ansvar för. Detta förutsätter att ledarskapet förändras från övervakande och/eller styrande till att bli mer coachande, för att därmed hjälpa till att frigöra den innovativa kraft som finns hos medarbetarna.

Ledningens stöd och tydliga prioritering är som alltid avgörande för resultatet. HR-centrum arbetar med medarbetarskapscoacher som ett stöd för att utveckla det aktiva medarbetarskapet. Man har tagit fram ett internutbildningssystem där erfarna coacher lär upp nya. Uppgiften för medarbetarskapscoacherna är att stötta verksamheten med fördjupade kunskaper om medarbetarskap, grupputveckling samt förändringsarbete. De genomför också dialogmöten, medverkar vid arbetsplatsträffar och stöttar cheferna.

Avgörande för en utvecklingsprocess är hur man håller ett initiativ vid liv och vilka svårigheter som finns längs vägen. En utmaning för HR-centrum har varit att efterfrågan på coacher kommer i vågor. Det gäller att hela tiden utbilda nya coacher då befintliga slutar på grund av nytt jobb eller andra omständigheter. Detta blir med andra ord en viktig kompetensförsörjningsfråga. För HR-centrum är det prioriterat, då det är avgörande att kunna möta efterfrågan på coacher och att kunna nyrekrytera så att hela organisationens behöv kan tillgodoses.

Man kan fråga sig om denna typ av stora satsningar, med medarbetarskapcoacher etcetera, lönar sig? HR-centrum menar att arbetet med medarbetarskap tydligt bidragit till att verksamheten fungerar bättre och att medarbetarna också mår bättre.

Mötet avslutades sedan med två konkreta uppgifter, där deltagarna dels fick börja formulera vad respektive organisation ska ha gjort till nästa träff och dels försöka titta i kristallkulan och förutspå hur man tror att medarbetarskapet i organisationen ser ut i juni 2018, när aktivitetsserien avslutas. Den sistnämnda förslöts i ett kuvert som återlämnas på sista träffen i juni 2018.

utvärdering via metoden handenTräffen utvärderades med hjälp av övningen "Handen", en uppskattad utvärderingsövning som bland annat renderade i kommentaren "Tar med mig Handen" under rubriken "Tar med mig hem".