För att uppnå aktivt medarbetarskap är mätningar bra - men viktigast är aktivitet och engagemang

Deltagare från tjugo olika verksamheter samlades i februari till den avslutande träffen av aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan (MIA), som har pågått under ett år.

Bilden visar från vänster Anders Eriksson och Åsa Kälvegård från Arbetsgivarverket — Det är nästan lite av en examenskänsla i luften här idag, sade Åsa Kälvegård, rådgivare vid Arbetsgivarverket, när hon hälsade deltagarna välkomna till den fjärde och sista träffen.

Åsa Kälvegård och Anders Eriksson har arrangerat aktivitetsserien, som i maj planerar att starta en tredje omgång. Under det år som aktivitetsserien har pågått har 21 av Arbetsgivarverkets medlemmar deltagit. Serien är en del inom projektet Medarbetarskap. Syftet är att öka kunskapen om hur ett aktivt medarbetarskap kan bidra till att skapa effektiva och dynamiska statliga verksamheter som kan möta utmaningar och förändrade förutsättningar i framtiden.
— Vi har, tillsammans med er deltagare, under den här aktivitetsserien återkommit till hur det aktiva medarbetarskapet och situationsanpassade ledarskapet är beroende av varandra, sade Åsa Kälvegård.

Anders Eriksson tillade att ett genomgående synsätt under träffarna har varit att medarbetarskapet är närvarande i alla verksamheter och att utvecklingen av det är en ständigt pågående process. Den avslutande träffen handlade även om hur man som arbetsgivare kan göra mätningar och följa upp resultaten på ett bra sätt. Dagen präglades, liksom tidigare träffar, av livliga diskussioner.

Peter Nordgaard från Polisen, som är en av deltagarna i aktivitetsserien, berättade om projekt Reflektioner i vardagen, som är ett exempel på hur medarbetarskapet inom Polisen bedrivs. Han menar att en viktig del är att arbeta med tydliga mätbara mål. Den största utmaningen framöver är att fortsätta vara uthållig och fokusera på sådant som leder till bättre produktivitet.

Bilden visar Peter Norgaard från Polisen som berättar om hur de har använt medarbetarskapet i sin verksamhet.

—För oss handlar det till stor del om att gå från en hierarkisk organisation och möjliggöra för enskilda medarbetare att ta ett eget större ansvar. Medarbetarskap är något som är ständigt pågående och dialogen är viktig för att kunna bidra till förändring, säger Peter Nordgaard och tillägger att en viktig del är kommunikationen. Vi har därför en särskild verkstadsgrupp som arbetar med pod-radio och annan kommunikation i projektet.

Youn Hee Pernling Frödin, utredare vid Arbetsgivarverket hade bjudits in för att tala om uppföljning och mätning. Hon berättade att ett vanligt misstag är att mäta slentrianmässigt utan att fråga sig vad det är vi som arbetsgivare vill följa upp och varför vi ska mäta ett visst mål.Det viktigaste är inte att målen är enkla att följa upp utan att de går att följa upp.

— Vi kanske inte ska tala om att mäta utan istället använda begreppet följa upp. Annars är det lätt att bli fast i tanken kring mätning med enkäter och siffror, när det istället behövs både kvantitativa och kvalitativa metoder vid uppföljning av ett mål, säger Youn Hee Pernling Frödin. 

Några deltagare påpekade att det finns risk att dialogen missas på grund av att man fokuserar på mätningar. Kanske vi istället ska fokusera mer på vad det är vi vill uppnå för att komma fram till ett positivt resultat. Sammanfattningsvis konstaterades att mätningar är viktiga, men ännu viktigare är att skapa aktivitet och engagemang.

Reflektioner från några deltagare om hur de har upplevt deltagandet i aktivitetsserien MIA?

Boverket
—Jag tycker att MIA har varit väldigt inspirerande och bra. Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal och i det arbetet är medarbetarskapet centralt.

Pensionsmyndigheten
— Vår resa har inneburit en rad aktiviteter. Jag har fått med mig mycket tankar och ett bra ramverk att bygga det fortsatta arbetet kring.

Tullverket
— Det blir check på flera punkter för vår del. Alla chefer har haft utbildning i dialog och nya stödverktyg för medarbetarsamtal är testade och på väg att rullas ut. För min del var Thomas Anderssons föreläsning väldigt inspirerande och innebar att vi skruvade på verktyget en del.