Kompetensen och medarbetarskapet

Den 20 oktober genomförs tredje träffen av den andra omgången av aktivitetsserien MIA (Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan) som ingår som en del av det pågående medarbetarskapsprojektet. Serien drivs av Åsa Kälvegård och Anders Eriksson från Arbetsgivarverkets kansli.

Temat denna gång är kompetens och medarbetarskap och utöver erfarenhetsutbyte mellan deltagarna så kommer Vinnova och Svenska kraftnät att berätta hur de arbetar med just detta.

Några snabba frågor till Åsa Kälvegård:

Vad kommer ni fokusera på denna gång?

– Vi kommer att fokusera på kompetens kopplat till medarbetarskap. Finns det kompetenser som är viktiga för ett aktivt medarbetarskap? Vilka är de i så fall? Hur kan man göra för att förstärka dessa? Hur hänger detta ihop med ledarskapet? Bör man och hur kan man koppla dessa kompetenser till värderingar och uppföljning av prestation? Detta är exempel på frågor som vi tror kan komma att diskuteras detta tillfälle.

Om du skulle sammanfatta lite kort vad du sett varit viktiga faktorer för Arbetsgivarverkets medlemmar i deras arbete med att skapa ett aktivt medarbetarskap?

– Vi ser att ledningens engagemang och uthållighet i frågan är avgörande. Vi kan också konstatera att det är mycket viktigt att föra en kontinuerlig dialog i verksamheten. En nog så genomtänkt medarbetarpolicy eller liknande får ingen långvarig effekt om den inte hela tiden kommuniceras och relateras till i verksamheten, i såväl planering, genomförande som uppföljning. För att få till ett aktivt medarbetarskap krävs att ledningen fullt ut inbjuder till delaktighet och eget ansvar, tillvaratar man medarbetarnas kraft fullt ut så  kan det ge mycket stor effekt i verksamheten. Medarbetarskapet kan då bli ”kittet” som skapar en verksamhet som är både hållbar och utvecklingsinriktad.