Med kompetens för medarbetarskap

Kan en strategisk kompetensförsörjning bli den röda tråd som binder samman arbetet med ett aktivt medarbetarskap?

Den tredje sammankomsten i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan satte fokus på medarbetarskap och kompetens. Finns det särskilda kompetenser hos medarbetarna som kan lägga grunden för ett aktivt medarbetarskap? Ja, menade de medverkande och räknade upp flera avgörande kompetenser, däribland engagemang och ansvarstagande, men också nyfikenhet, självinsikt och kommunikativ förmåga.

Bild: Medverkande i programmet Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan diskuterar runt ett bord

Deltagarna fick reflektera över viktiga kompetenser för medarbetarskap.

Hos Vinnova har man under lång tid arbetat med begreppet medarbetarskap och ett övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, berättade Marlen Sibbel Becker, HR-chef vid myndigheten och dagens gästföreläsare. Ett av Vinnovas viktigaste verktyg i arbetet är den strategiska kompetensförsörjningen, som bygger på en noggrann analys av vilka kompetenser som krävs för att tillgodose verksamhetens behov och mål. Och här spelar även de kompetenser in som är betydelsefulla för ett aktivt medarbetarskap. Det gäller bland annat efterlevnad av Vinnovas värdegrund som består av de tre värdeorden respekt, ansvarstagande och mod, förkortat RAM.

– Vi kallar den kulramen, eftersom det är viktigt att ha kul på jobbet också, berättade Marlen Sibbel Becker.

Hur väl medarbetarna efterlever värdegrunden följs hos Vinnova bland annat upp i medarbetar- och lönesamtal.

Marlen Sibbel Becker, HR-chef på Vinnova, berättade hur man arbetar på myndigheten.

Marlen Sibbel Becker beskrev Vinnovas långsiktiga arbete.

Problem och lösningar

De medverkande organisationerna i Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan bedriver alla ett arbete på hemmaplan kopplat till medarbetarskap. Vid träffarna i programmet ges möjlighet att dela med sig av erfarenheter från det egna arbetet. Flera lyfte fram betydelsen av att väva ihop ledarskaps- och medarbetarskapsarbete och vikten av en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Storytelling är ett användbart verktyg för att nå ut med medarbetarskapspolicyn till medarbetarna, menade många.

En central del av programmet är att hjälpa varandra att hitta lösningar på problem och svårigheter som man brottas med på hemmaplan. Två frågeställningar stod i särskilt fokus denna gång: Hur hittar man en röd tråd när man har många processer igång samtidigt och hur når och engagerar man alla i förändringsarbete? Deltagarna lyfte flera kloka tankar kring detta. ”Försök få in aktiviteter kopplade till medarbetarskapet i VP – då får de både prioritet och pengar”, nämnde någon. ”Tänk på paketeringen – synliggör den röda tråden även om den kan vara svår att upptäcka”, löd ett annat tips. Ytterligare ett konkret råd innebar att stoppa in olika aspekter från pågående utvecklingsprocesser i vardagsaktiviteter som ändå utförs. På så sätt vävs utvecklingsfrågorna in i det löpande arbetet.

Den fjärde och avslutande sammankomsten i Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan äger rum i början av nästa år. Det blir ett tillfälle för de medverkande organisationerna att ta ett steg tillbaka för att reflektera över vad man uppnått i det egna arbetet och, inte minst, blicka framåt eftersom medarbetarskapet är en ständigt pågående process.

Verkar det intressant att delta i Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan? Arbetsgivarverket förbereder just nu en ny omgång av programmet. Håll utkik på Arbetsgivarverkets webbplats efter information.