Tillgänglighetsredogörelse för arbetsgivarverket.se

Arbetsgivarverket ansvarar för webbplatsen www.arbetsgivarverket.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Webbplatsen www.arbetsgivarverket.se blev publik hösten 2015.

Hur tillgänglig är arbetsgivarverket.se?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte helt uppfyller lagkraven.

Vi redogör för bristerna i  avsnittet om brister i tillgänglighet.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Arbete pågår för att vår webbplats ska följa WCAG 2.1 på nivå AA och kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt.

I takt med att tillgänglighetsproblem åtgärdas kommer vi att uppdatera den här tillgänglighetsredogörelsen. Vi bedömer att den nuvarande webbplatsen är för gammal för att uppnå full tillgänglighet. Vi planerar därför att bygga en ny tillgänglig webbplats.

Vår målsättning är att ha en ny tillgänglig webbplats under första halvåret av 2022.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du hindras från att ta del av vår digitala service så hjälper vi dig.

Vi har ännu ingen kommentarsfunktion för att meddela brister i tillgänglighet men du är välkommen att skicka e-post eller ringa oss.

E-post

Du kan skicka e-post till oss. Sänd e-post till Arbetsgivarverket (registrator@arbetsgivarverket.se)

Telefon

Du kan också ringa oss på telefon 08-700 13 00 (växel).

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du också kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)

Brister i tillgänglighet utifrån användningsförmåga

Vi är medvetna om att www.arbetgivarverket.se ännu inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristerna som beskrivs är de som vi har kunnat testa och bedöma själva. Det kan finnas andra brister.

Vi kommer inte att göra en fullständig tillgänglighetsanalys av nuvarande webbplats eftersom vi har för avsikt att bygga en helt ny webbplats. Vår målsättning är att lansera den nya webbplatsen första halvåret 2022.

Användning utan synförmåga

Navigering med uppläsande hjälpmedel fungerar inte felfritt och visst innehåll läses inte upp. Det finns felaktigt utformade länktexter och användare med uppläsande hjälpmedel får inte information om att länkar öppnas i nytt fönster. Vi har bilder på webbplatsen som inte har beskrivande alt-texter. Engelska sidor är inte uppmärkta med rätt språk vilket kan orsaka problem för uppläsande hjälpmedel.

Vi har innehåll med fel läsordning, framförallt gäller detta pdf-dokument på webbplatsen. Vissa pdf-dokument är inte heller korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel och bilder och annan grafik har inte beskrivande alt-texter.

Videoklipp som vi publicerat på vår webbplats saknar syntolkning. Vi har inte heller syntolkat våra videoklipp i sociala medier.

Användning med nedsatt syn och/eller färgseende

Webbplatsen har bristande kontrast, bland annat i menyer. Tangentbordsfokus/visuellt fokus är ibland otydligt eller saknas. Sidinnehållet kan ha brister i disposition, texter kan ha lång radlängd och små radmellanrum, vilket kan försvåra läsning. Det finns sidor som inte anpassar sig till storleken på webbläsarfönster eller mobiltelefon och du behöver skrolla både i sidled och höjdled.

Användning utan hörsel

Videoklipp som är publicerade på vår webbplats och i sociala kanaler före 23 september 2020 saknar textning. Poddar som publicerats före 23 september 2020 är inte transkriberade. Filmer och poddar som publiceras efter 23 september 2020 kommer att vara undertextade respektive transkriberade.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Vi har bland annat länkar och klickytor som ligger nära varandra och kan vara svåra att använda för vissa användare. På vissa ställen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus/visuellt fokus.

Användning med nedsatt rörlighet

Vi har innehåll med en läsordning som brister i logik och som därmed kan vara svårt att navigera och läsa med tangentbord eller andra navigationshjälpmedel. På vissa ställen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus/visuellt fokus.

Användning med känslighet för flimmer

Bland annat vissa filmer kan upplevas som störande för den som har känslighet för flimmer.

Användning med kognitiv nedsättning

Webbplatsen har till viss del bristande logik i struktur, navigation och design som gör att det kan upplevas som utmanande att hitta på webbplatsen. Sidinnehållet kan ha brister i disposition och texter har ibland lång radlängd och små radmellanrum vilket kan göra att läsning upplevs som krävande.

Vissa videoklipp i sociala medier startar automatiskt.

Beskrivning av brister i tillgänglighet för visst innehåll

Pdf-filer och andra dokument

Vår webbplats har dokument (främst pdf) som inte uppfyller kraven. Vi uppdaterar successivt de dokument som är verksamhetskritiska. Vår ambition är att alla nya dokument som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängliga.

Kontakta Arbetsgivarverket om du vill ha hjälp med att ta del av otillgängliga pdf:er.

Filmer

På vår webbplats finns filmer publicerade från inspelade seminarier och utbildningar som inte är tillgängliga, bland annat eftersom de inte är textade. Detta gäller även kampanjfilmer för "Jobba statligt" som är publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Vår ambition är att alla nya filmer som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängliga.

Poddar

På vår webbplats finns poddar publicerade som inte är transkriberade i text. Vår ambition är att nya poddar som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängliga.

Mobilapp

Arbetsgivarverket har en mobilapp "Jobba statligt" som inte är fullt tillgänglig. Vi kommer att göra en översyn av appen med målet att få den tillgänglig under första halvåret 2022.

Sociala kanaler

Vi har innehåll i sociala kanaler som inte är fullt tillgängligt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att innehåll som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängligt.

Statistik och analys

Under "Fakta om staten" redovisar vi statistik som ej uppfyller lagkraven om tillgänglighet. Vi undersöker på vilket sätt vi kan redovisa tillgänglig statistik på denna del och kommer att uppdatera tillgänglighetsredogörelsen när vi har mer information.

På våra medlemssidor (kräver inloggning) finns verktyget för lönestatistik som ej uppfyller lagkraven om tillgänglighet. Vi undersöker på vilket sätt vi kan göra verktyget tillgängligt och kommer att uppdatera tillgänglighetsredogörelsen när vi har mer information. Om du som är medlem behöver hjälp med verktyget kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.arbetsgivarverket.se och kommit fram till att webbplatsen, med innehåll, har flera tillgänglighetsproblem.

Vår självskattning gjordes med automatiska testverktyg och manuell granskning i augusti 2020.