Tillgänglighetsredogörelse för arbetsgivarverket.se

Arbetsgivarverket ansvarar för webbplatsen www.arbetsgivarverket.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Webbplatsen www.arbetsgivarverket.se blev publik hösten 2015.

Hur tillgänglig är arbetsgivarverket.se?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte helt uppfyller lagkraven.

Vi redogör för bristerna i  avsnittet om brister i tillgänglighet.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Arbete pågår för att vår webbplats ska följa WCAG 2.1 på nivå AA och kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt.

I takt med att tillgänglighetsproblem åtgärdas kommer vi att uppdatera den här tillgänglighetsredogörelsen. Vi bedömer att den nuvarande webbplatsen är för gammal för att uppnå full tillgänglighet. Vi planerar därför att bygga en ny tillgänglig webbplats.

Vår målsättning är att ha en ny tillgänglig webbplats hösten 2022.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du hindras från att ta del av vår digitala service så hjälper vi dig.

Vi har ännu ingen kommentarsfunktion för att meddela brister i tillgänglighet men du är välkommen att skicka e-post eller ringa oss.

E-post

Du kan skicka e-post till oss. Sänd e-post till Arbetsgivarverket (registrator@arbetsgivarverket.se)

Telefon

Du kan också ringa oss på telefon 08-700 13 00 (växel).

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du också kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)

Brister i tillgänglighet utifrån användningsförmåga

Vi är medvetna om att www.arbetgivarverket.se ännu inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristerna som beskrivs är de som vi har kunnat testa och bedöma själva. Det kan finnas andra brister.

Vi kommer inte att göra en fullständig tillgänglighetsanalys av nuvarande webbplats eftersom vi har för avsikt att bygga en helt ny webbplats. Vår målsättning är att lansera den nya webbplatsen hösten 2022.

Användning utan synförmåga

Navigering med uppläsande hjälpmedel fungerar inte felfritt och visst innehåll läses inte upp. Det finns felaktigt utformade länktexter och användare med uppläsande hjälpmedel får inte information om att länkar öppnas i nytt fönster. Vi har bilder på webbplatsen som inte har beskrivande alt-texter. Engelska sidor är inte uppmärkta med rätt språk vilket kan orsaka problem för uppläsande hjälpmedel.

Vi har innehåll med fel läsordning, framförallt gäller detta pdf-dokument på webbplatsen. Vissa pdf-dokument är inte heller korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel och bilder och annan grafik har inte beskrivande alt-texter.

Videoklipp som vi publicerat på vår webbplats saknar syntolkning. Vi har inte heller syntolkat våra videoklipp i sociala medier.

Användning med nedsatt syn och/eller färgseende

Webbplatsen har bristande kontrast, bland annat i menyer. Tangentbordsfokus/visuellt fokus är ibland otydligt eller saknas. Sidinnehållet kan ha brister i disposition, texter kan ha lång radlängd och små radmellanrum, vilket kan försvåra läsning. Det finns sidor som inte anpassar sig till storleken på webbläsarfönster eller mobiltelefon och du behöver skrolla både i sidled och höjdled.

Användning utan hörsel

Videoklipp som är publicerade på vår webbplats och i sociala kanaler före 23 september 2020 saknar textning. Poddar som publicerats före 23 september 2020 är inte transkriberade. Filmer och poddar som publiceras efter 23 september 2020 kommer att vara undertextade respektive transkriberade.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Vi har bland annat länkar och klickytor som ligger nära varandra och kan vara svåra att använda för vissa användare. På vissa ställen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus/visuellt fokus.

Användning med nedsatt rörlighet

Vi har innehåll med en läsordning som brister i logik och som därmed kan vara svårt att navigera och läsa med tangentbord eller andra navigationshjälpmedel. På vissa ställen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus/visuellt fokus.

Användning med känslighet för flimmer

Bland annat vissa filmer kan upplevas som störande för den som har känslighet för flimmer.

Användning med kognitiv nedsättning

Webbplatsen har till viss del bristande logik i struktur, navigation och design som gör att det kan upplevas som utmanande att hitta på webbplatsen. Sidinnehållet kan ha brister i disposition och texter har ibland lång radlängd och små radmellanrum vilket kan göra att läsning upplevs som krävande.

Vissa videoklipp i sociala medier startar automatiskt.

Beskrivning av brister i tillgänglighet för visst innehåll

Pdf-filer och andra dokument

Vår webbplats har dokument (främst pdf) som inte uppfyller kraven. Vi uppdaterar successivt de dokument som är verksamhetskritiska. Vår ambition är att alla nya dokument som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängliga.

Kontakta Arbetsgivarverket om du vill ha hjälp med att ta del av otillgängliga pdf:er.

Filmer

På vår webbplats finns filmer publicerade från inspelade seminarier och utbildningar som inte är tillgängliga, bland annat eftersom de inte är textade. Detta gäller även kampanjfilmer för "Jobba statligt" som är publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Vår ambition är att alla nya filmer som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängliga.

Poddar

Vi transkriberar alla våra poddar men ibland publicerar vi en ny podd och lägger upp transkriberingen något senare.

Statistik och analys

Under "Fakta om staten" redovisar vi statistik som ej uppfyller lagkraven om tillgänglighet. De interaktiva diagrammen ligger i ett externt verktyg som publiceras i Iframes på vår webbplats och detta gör att de inte är åtkomliga för alla hjälpmedel. Vi kompletterar i möjligaste mån de visuella diagrammen med tabeller som då ligger på vanliga webbsidor och därför fungerar med skärmläsare. Vi undersöker möjligheterna att redovisa vår statistik på ett mer tillgängligt sätt.

På våra medlemssidor (kräver inloggning) finns verktyget för lönestatistik som ej uppfyller lagkraven om tillgänglighet. Vi undersöker på vilket sätt vi kan göra verktyget tillgängligt och kommer att uppdatera tillgänglighetsredogörelsen när vi har mer information. Om du som är medlem behöver hjälp med verktyget kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.arbetsgivarverket.se och kommit fram till att webbplatsen, med innehåll, har flera tillgänglighetsproblem.

Vår självskattning gjordes med automatiska testverktyg och manuell granskning i augusti 2020 och har därefter uppdaterats i flera omgångar, senast i januari 2022.

Sociala kanaler

Vi har innehåll i sociala kanaler som inte är fullt tillgängligt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att innehåll som publiceras efter 23 september 2020 ska vara tillgängligt.

Arbetsgivarverkets mobilapp "Jobba statligt"

Arbetsgivarverkets mobilapp är inte fullt tillgänglig och vi redogör här för bristerna.

Symboler för sortering och filtrering förklaras inte i text, begrepp används inte konsekvent, länktexter är otydliga och det finns element som är beroende av användarens förmåga att uppfatta färger. Avvikande språk i platsannonser är inte angivet i koden, rubriker liksom sökfält och listor är inte korrekt kodade, knappars funktion framgår inte tydligt och och de är inte alltid kodade som knappar. Det saknas hjälpmedelsinformation (wai-aria används inte korrekt). Läsordningen är ibland ologisk och flera olika vyer har samma rubrik. Appen kan inte användas i horisontellt läge och vid förstoring kapas innehåll eller så överlappar objekt varandra på ett olyckligt sätt. Navigering med enbart tangentbord fungerar ej överallt i appen. Kontrast för visuellt fokus är för låg och en del text och grafiska objekt som förmedlar information har för låg kontrast. Navigeringsfältet längst ned i appen fungerar inte tillfredställande eftersom fokus efter navigering inte förflyttas högst upp i den nya vyn utan blir kvar i navigeringsfältet.

Hur vi testat mobilappen

Appen är analyserad av extern tillgänglighetsexpert i december 2021. Vi kommer att åtgärda appen med målet att få den tillgänglig under 2022.