Samarbetskommittén

Samarbetskommitténs uppgift är att främja konstruktiva centrala förhandlingar.

Kommittén ska övervaka förhandlingsprocessen och kan till exempel besluta om att opartiska rådgivare ska gå in som medlare mellan parterna och skjuta upp en varslad stridsåtgärd.

Om parterna inte kan enas om en tidsplan för de centrala förhandlingarna ska Samarbetskommittén fastställa tidsplanen.

När en part begär medling ska Samarbetskommittén utse en eller flera opartiska rådgivare med uppgift att medla mellan parterna. Samarbetskommittén kan också hänskjuta en förhandlingsfråga till medling.

Om en part varslat om stridsåtgärder kan Samarbetskommittén kräva fortsatt medling och skjuta upp varslade stridsåtgärder till dess den bedömer att alla möjligheter till en förhandlingslösning är slutligt uttömda, dock längst i fjorton kalenderdagar.

Samarbetskommittén består av åtta ledamöter med personlig ersättare. Sex av ledamöterna representerar parterna. Parterna utser därutöver gemensamt två opartiska ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande i kommittén. Samarbetskommittén inrättades i samband med att Samarbetsavtalet för det statliga området slöts.