Kåpan pensioner

Kåpan tjänstepensionsförening (Kåpan pensioner) förvaltar avgiftsbestämda tjänstepensioner för statligt anställda. Verksamheten bygger på pensionsavtalen PA-91 och PA 03. Enligt dessa avtal ska arbetsgivarna betala vissa pensionspremier för sina anställda.

Kåpan tjänstepensionsförening (Kåpan pensioner) är en försäkringsförening som har bildats av parterna på det statliga avtalsområdet.

Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är fullmäktige. Ledamöterna i fullmäktige uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna. 

Fullmäktige utser styrelsen i Kåpan Pensioner som består av tolv ledamöter. Sex av ledamöterna nomineras på förslag av Arbetsgivarverket, två av Saco-S, två av Seko och två gemensamt av OFR/S,P,O.