Kåpan pensioner försäkringsförening

Kåpan pensioner förvaltar avgiftsbestämda tjänstepensioner för statligt anställda. Verksamheten bygger på pensionsavtalen PA-91 och PA 03. Enligt dessa avtal ska arbetsgivarna betala vissa pensionspremier för sina anställda.

Kåpan pensioner är en försäkringsförening som har bildats av parterna på det statliga avtalsområdet. Föreningens arbete leds av en styrelse med sex ledamöter, tre från arbetsgivarsidan och tre från arbetstagarsidan samt sex personliga ersättare. Ledamöterna utses av Kåpan pensioners överstyrelse efter förslag från parterna. Överstyrelsen är Kåpan pensioners högsta beslutande organ och består av femton ledamöter och personliga ersättare för arbetsgivarsidan och femton ledamöter och personliga ersättare från arbetstagarsidan.