Våra policyer

Här kan du läsa Arbetsgivarverkets miljöpolicy och servicepolicy.

Arbetsgivarverkets miljöpolicy

Som arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och förvaltningsmyndighet ska Arbetsgivarverket göra det vi kan för att bidra till Sveriges övergripande generationsmål, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Arbetsgivarverket ska följa författningar och andra krav på miljöområdet och vi ska sträva efter att ständigt förbättra oss. Vårt miljöarbete ska utgå från de områden där vi i vårt uppdrag har störst möjlighet att påverka miljön. De miljökvalitetsmål vi främst bidrar till är Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

Läs mer om Sveriges miljömål på webbplatsen www.sverigesmiljomal.se.

Vi åtar oss att:

 • Där så är lämpligt verka för olika alternativ för att minimera antalet resande deltagare vid möten, utbildningar, konferenser och andra medlemskontakter.
 • Sträva efter att välja det mest miljövänliga alternativet i de fall det är sakligt motiverat med resa i arbetet.
 • Arbeta strategiskt för att miljökrav ställs i de upphandlingar där kostnader för miljön är som störst ur ett livscykelperspektiv.
 • Hushålla med resurser, minska energiförbrukningen och se till att den energi som används är miljömärkt.
 • Minska mängden avfall och se till att vårt avfall återvinns på ett miljöriktigt sätt.

På Arbetsgivarverket ska det finnas uppsatta miljömål som konkretiserar våra åtaganden. Miljömålen och handlingsplan för att uppnå dem, ska integreras i vår verksamhetsplan och i vår uppföljning.

Samtliga medarbetare vid Arbetsgivarverket ska känna till och följa innehållet i denna policy, våra miljömål och vår handlingsplan samt få information om utfallet av vårt miljöarbete. Miljömedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten, både strategiskt och operativt.

Arbetsgivarverkets servicepolicy

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Vi erbjuder god service och arenor för arbetsgivarsamverkan.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och vi erbjuder såväl fysiska som digitala möten. Vi uppdaterar löpande vår webbplats med slutsatser och ställningstagande som kan beröra våra medlemmar.

För oss betyder en god service att vi:

 • Visar förståelse för medlemmarnas problem och utmaningar.
 • Ger ett professionellt och engagerat bemötande.
 • Besvarar frågor snabbt och återkopplar löpande när frågor inte kan lösas inom två arbetsdagar.
 • Samarbetar internt så att rätt kontakt kan etableras oavsett hur en kontaktförfrågan uppstått.

Alla medlemmar erbjuds råd och stöd i arbetsgivarpolitiska frågor genom:

 • egen rådgivare
 • medlemtelefon
 • webbplatsen
 • nätverk 
 • utbildningar
 • centrala konsultationer.

Dessutom erbjuds chefsrådgivning till medlemschefer i sin roll som arbetsgivare.

Våra centralt belägna lokaler i Stockholm är öppna under kontorstid och tjänar som en knutpunkt för samverkan för myndighetschefer som spontant behöver träffa Arbetsgivarverkets specialister samt samverka med andra myndighetschefer.