Medlem

Våra medlemmar

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Medlemmarnas verksamhet spänner över olika arbetsområden och är mångfacetterad. Medlemmarna är antingen obligatoriska, frivilliga eller har servicekontrakt med Arbetsgivarverket. För att läsa mer om respektive medlem - klicka på länkarna nedan så kommer du direkt till varje medlems webbplats.

Myndighet Webbplats
Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se
Andra AP-fonden www.ap2.se
Arbetsdomstolen www.arbetsdomstolen.se
Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se
Arbetsgivarverket www.arbetsgivarverket.se
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arkitektur- och designcentrum www.arkdes.se/
Barnombudsmannen www.barnombudsmannen.se
Blekinge Tekniska Högskola www.bth.se
Bokföringsnämnden www.bfn.se
Bolagsverket www.bolagsverket.se
Boverket www.boverket.se
Brottsförebyggande rådet www.bra.se
Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se
Business Sweden www.business-sweden.se/
Centrala studiestödsnämnden www.csn.se
Chalmers tekniska högskola www.chalmers.se
Delegationen mot segregation www.delmos.se/
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Domarnämnden www.domarnamnden.se
Domstolsverket www.domstol.se
E-hälsomyndigheten www.ehalsomyndigheten.se
Ekobrottsmyndigheten www.ekobrottsmyndigheten.se
Ekonomistyrningsverket www.esv.se
Elsäkerhetsverket www.elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen www.energimarknadsinspektionen.se
Energimyndigheten www.energimyndigheten.se
Ericastiftelsen www.ericastiftelsen.se
Etikprövningsmyndigheten etikprovning.se/
Exportkreditnämnden www.ekn.se
Fastighetsmäklarinspektionen www.fmi.se
Finansinspektionen www.fi.se
Finanspolitiska rådet www.finanspolitiskaradet.se
Finsk-svenska gränsälvskommissionen www.fsgk.se
Fjärde AP-fonden www.ap4.se
Folke Bernadotteakademin www.fba.se/
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande www.formas.se
Forte www.forte.se
Fortifikationsverket www.fortv.se
Forum för levande historia www.levandehistoria.se
Första AP-fonden www.ap1.se
Försvarets materielverk www.fmv.se
Försvarets radioanstalt www.fra.se
Försvarshögskolan www.fhs.se
Försvarsmakten www.forsvarsmakten.se
Försvarsunderrättelsedomstolen www.undom.se/
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se
Gymnastik- och idrottshögskolan www.gih.se
Göteborgs universitet www.gu.se
Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se
HH Innovation AB hhinnovation.hh.se/
Högskolan Dalarna www.du.se
Högskolan i Borås www.hb.se
Högskolan i Gävle www.hig.se
Högskolan i Halmstad www.hh.se
Högskolan i Skövde www.his.se
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Högskolan Väst www.hv.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen www.iaf.se
Inspektionen för socialförsäkringen www.isf.se
Inspektionen för strategiska produkter www.isp.se
Inspektionen för vård och omsorg www.ivo.se
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering www.ifau.se
Institutet för mänskliga rättigheter www.mrinstitutet.se
Institutet för rymdfysik www.irf.se
Institutet för språk och folkminnen isof.se/
Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se
Justitiekanslern www.justitiekanslern.se
Jämställdhetsmyndigheten www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
Jönköping University www.ju.se
Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se
Karlstads universitet www.kau.se
Karolinska institutet www.ki.se
Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Kommerskollegium www.kommers.se
Konjunkturinstitutet www.konj.se
Konkurrensverket www.kkv.se
Konstfack www.konstfack.se
Konstnärsnämnden www.konstnarsnamnden.se
Konsumentverket www.konsumentverket.se
Kriminalvården www.kriminalvarden.se
Kronofogden www.kronofogden.se
Kungl. Hovstaterna www.kungahuset.se/
Kungl. Konsthögskolan www.kkh.se
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien www.ksla.se
Kungliga Akademien för de fria konsterna www.konstakademien.se
Kungliga Biblioteket www.kb.se
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm www.kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan www.kth.se
Kustbevakningen www.kustbevakningen.se
Lantmäteriet www.lm.se
LFV Holding AB www.lfv.se
Linköpings universitet www.liu.se
Linköpings universitet Holding AB www.liuinnovation.se/
Linnéuniversitetet www.lnu.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Luftfartsverket www.lfv.se
Luleå tekniska universitet www.ltu.se
Lunds universitet www.lu.se
Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se
Länsstyrelsen i Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge
Länsstyrelsen i Dalarnas län www.lansstyrelsen.se/dalarna
Länsstyrelsen i Gotlands län www.lansstyrelsen.se/gotland
Länsstyrelsen i Gävleborgs län www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Länsstyrelsen i Hallands län www.lansstyrelsen.se/halland
Länsstyrelsen i Jämtlands län www.lansstyrelsen.se/jamtland
Länsstyrelsen i Jönköpings län www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Länsstyrelsen i Kalmar län www.lansstyrelsen.se/kalmar
Länsstyrelsen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbottens län www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Länsstyrelsen i Skåne län www.lansstyrelsen.se/skane
Länsstyrelsen i Stockholms län www.lansstyrelsen.se/stockholm
Länsstyrelsen i Södermanlands län www.lansstyrelsen.se/sodermanland
Länsstyrelsen i Uppsala län www.lansstyrelsen.se/uppsala
Länsstyrelsen i Värmlands län www.lansstyrelsen.se/varmland
Länsstyrelsen i Västerbottens län www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Länsstyrelsen i Västernorrlands län www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Länsstyrelsen i Västmanlands län www.lansstyrelsen.se/vastmanland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Länsstyrelsen i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro
Länsstyrelsen i Östergötlands län www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Malmö universitet www.mah.se
Medlingsinstitutet www.mi.se
Migrationsverket www.migrationsverket.se
Mittuniversitetet www.miun.se
Moderna museet www.modernamuseet.se
Myndigheten för arbetsmiljökunskap mynak.se/
Myndigheten för delaktighet www.mfd.se
Myndigheten för digital förvaltning digg.se/
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd www.mfof.se
Myndigheten för kulturanalys www.kulturanalys.se
Myndigheten för press, radio och tv mprt.se/
Myndigheten för psykologiskt försvar www.mpf.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se
Myndigheten för stöd till trossamfund www.myndighetensst.se/
Myndigheten för tillgängliga medier www.mtm.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor www.mucf.se
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys www.vardanalys.se
Myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se/
Mälardalens universitet www.mdh.se
Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Naturhistoriska riksmuseet www.nrm.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org
Nordiska Afrikainstitutet www.nai.uu.se
Nordiskt Genresurscenter (Nordgen) www.nordgen.org/en/about-us/
Nordregio www.nordregio.se
Nämnden för hemslöjdsfrågor www.nfh.se
Patent- och registreringsverket www.prv.se
Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se
Plikt- och prövningsverket www.pliktverket.se
Polarforskningssekretariatet www.polar.se
Polismyndigheten www.polisen.se
Post- och telestyrelsen www.pts.se
Regeringskansliet www.regeringen.se
Revisorsinspektionen www.revisorsinspektionen.se
Riksantikvarieämbetet www.raa.se
Riksarkivet riksarkivet.se/
Riksbanken www.riksbank.se/
Riksdagsförvaltningen www.riksdagen.se
Riksgäldskontoret www.riksgalden.se
Riksrevisionen www.riksrevisionen.se
Rymdstyrelsen www.snsa.se
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige www.esf.se
Rättsmedicinalverket www.rmv.se
Sameskolstyrelsen www.sameskolstyrelsen.se
Sametinget www.sametinget.se
Sida www.sida.se
Sjunde AP-fonden www.ap7.se
Sjätte AP-fonden www.apfond6.se
Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se
Skatteverket www.skatteverket.se
Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/
Skolforskningsinstitutet www.skolfi.se
Skolinspektionen www.skolinspektionen.se
Skolverket www.skolverket.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se
Spelinspektionen www.spelinspektionen.se
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering www.sbu.se
Statens fastighetsverk www.sfv.se
Statens försvarshistoriska museer www.sfhm.se
Statens geotekniska institut www.swedgeo.se
Statens haverikommission www.havkom.se
Statens historiska museer www.shm.se/
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten www.siun.se/
Statens institutionsstyrelse www.stat-inst.se
Statens jordbruksverk www.jordbruksverket.se/
Statens konstråd www.statenskonstrad.se
Statens kulturråd www.kulturradet.se
Statens maritima och transporthistoriska museer www.maritima.se
Statens medieråd www.statensmedierad.se/
Statens museer för världskultur www.varldskulturmuseerna.se/
Statens musikverk musikverket.se/
Statens servicecenter www.statenssc.se
Statens tjänstepensionsverk www.spv.se
Statens veterinärmedicinska anstalt www.sva.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut www.vti.se
Statistiska centralbyrån www.scb.se
Statskontoret www.statskontoret.se
Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum www.ajtte.com
Stiftelsen Allmänna Barnhuset www.allmannabarnhuset.se
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem www.millesgarden.se
Stiftelsen Dansmuseifonden dansmuseet.se/
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna www.sfmv.se
Stiftelsen Nordiska museet www.nordiskamuseet.se
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde www.waldemarsudde.se/
Stiftelsen Skansen www.skansen.se
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut www.sipri.se
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet www.barnboksinstitutet.se
Stiftelsen Tekniska museet www.tekniskamuseet.se
Stiftelsen Thielska galleriet www.thielskagalleriet.se
Stockholms konstnärliga högskola www.uniarts.se
Stockholms universitet www.su.se
Strålsäkerhetsmyndigheten www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Swedac www.swedac.se
Svenska institutet www.si.se
Svenska institutet för europapolitiska studier www.sieps.se
Svenska kraftnät www.svk.se
Sveriges civilförsvarsförbund www.civil.se
Sveriges författarfond www.svff.se
Sveriges geologiska undersökning www.sgu.se
Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut www.smhi.se
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden www.sakint.se
Säkerhetspolisen www.sakerhetspolisen.se/
Södertörns högskola www.sh.se
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket www.tlv.se
Tillväxtanalys www.tillvaxtanalys.se
Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se/
Totalförsvarets forskningsinstitut www.foi.se
Trafikanalys www.trafa.se
Trafikverket www.trafikverket.se
Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se
Tredje AP-fonden www.ap3.se
Tullverket www.tullverket.se
Umeå universitet www.umu.se
Universitets- och högskolerådet www.uhr.se
Universitetskanslersämbetet www.uk-ambetet.se
Upphandlingsmyndigheten www.upphandlingsmyndigheten.se/
Uppsala Monitoring Centre www.who-umc.org
Uppsala universitet www.uu.se
Vetenskapsrådet www.vr.se
Vinnova www.vinnova.se
Zornsamlingarna www.zorn.se
Åklagarmyndigheten www.aklagare.se
Örebro universitet www.oru.se
Örebro universitet Holding AB
Överklagandenämnden för studiestöd www.oks.se