Våra medlemmar

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Medlemmarnas verksamhet spänner över olika arbetsområden och är mångfacetterad. Medlemmarna är antingen obligatoriska, frivilliga eller har servicekontrakt med Arbetsgivarverket. 

Sektorer

Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i olika sektorer i huvudsak baserat på verksamhetsinriktning. 

Varje sektor träffas 3-4 gånger per år för att diskutera aktuella arbetsgivarfrågor, utbyta erfarenheter och bidra till att driva och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Vid sektormötena deltar den företrädare från respektive verksamhet som medlemschefen utsett vara medlemsföreträdare.

Uppdraget som medlemsföreträdare är en grundläggande förutsättning för samordning och utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken. Att vara medlemsföreträdare förutsätter ett mandat att företräda den egna verksamheten i arbetsgivarfrågor och ett aktivt deltagande vid sektormötena. 

I tabellen listas alla medlemmar i bokstavsordning och vilken sektor de tillhör.
MedlemSektor
Allmänna reklamationsnämnden 2
Andra AP-fonden 1
Arbetsdomstolen 2
Arbetsförmedlingen 5
Arbetsgivarverket 1
Arbetsmiljöverket 2
Arkitektur- och designcentrum 3
Barnombudsmannen 3
Blekinge Tekniska Högskola 3
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Business Sweden
 Centrala studiestödsnämnden 3
 Chalmers tekniska högskola 4
 Chalmers tekniska högskola 3
 Diskrimineringsombudsmannen 2
 Domarnämnden 1
 Domstolsverket 5
 E-hälsomyndigheten 3
 Ekobrottsmyndigheten
 Ekonomistyrningsverket
 Elsäkerhetsverket
 Energimarknadsinspektionen
 Energimyndigheten
 Ericastiftelsen
 Etikprövningsmyndigheten
 Exportkreditnämnden
 Fastighetsmäklarinspektionen 2
 Finansinspektionen
 Finanspolitiska rådet
 Finsk-svenska gränsälvskommissionen
 Fjärde AP-fonden
 Folke Bernadotteakademin
 Folkhälsomyndigheten
 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 Forte
 Fortifikationsverket
 Forum för levande historia
 Första AP-fonden
 Försvarets materielverk
 Försvarets radioanstalt
 Försvarshögskolan
 Försvarsmakten
 Försvarsunderrättelsedomstolen
 Försäkringskassan
 Gymnastik- och idrottshögskolan 4
 Göteborgs universitet 4
 Havs- och vattenmyndigheten 2
 HH Innovation AB
 Högskolan Dalarna
 Högskolan i Borås
 Högskolan i Gävle
 Högskolan i Halmstad
 Högskolan i Skövde
 Högskolan Kristianstad
 Högskolan Väst
 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 3
 Inspektionen för socialförsäkringen
 Inspektionen för strategiska produkter
 Inspektionen för vård och omsorg
 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 Institutet för mänskliga rättigheter
 Institutet för rymdfysik
 Institutet för språk och folkminnen
 Integritetsskyddsmyndigheten
 Justitiekanslern 1
 Jämställdhetsmyndigheten
 Jönköping University
 Kammarkollegiet 1
 Karlstads universitet
 Karolinska institutet
 Kemikalieinspektionen
 Kommerskollegium
 Konjunkturinstitutet
 Konkurrensverket
 Konstfack
 Konstnärsnämnden
 Konsumentverket
 Kriminalvården 5
 Kronofogden
 Kungl. Hovstaterna
 Kungl. Konsthögskolan
 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 Kungliga Akademien för de fria konsterna
 Kungliga Biblioteket
 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 Kungliga Tekniska högskolan
 Kustbevakningen
 Lantmäteriet 5
 LFV Holding AB
 Linköpings universitet
 Linköpings universitet Holding AB
 Linnéuniversitetet
 Livsmedelsverket
 Luftfartsverket
 Luleå tekniska universitet
 Lunds universitet 4
 Läkemedelsverket
 Länsstyrelsen i Blekinge län
 Länsstyrelsen i Dalarnas län
 Länsstyrelsen i Gotlands län
 Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 Länsstyrelsen i Hallands län
 Länsstyrelsen i Jämtlands län
 Länsstyrelsen i Jönköpings län
 Länsstyrelsen i Kalmar län
 Länsstyrelsen i Kronobergs län
 Länsstyrelsen i Norrbottens län
 Länsstyrelsen i Skåne län
 Länsstyrelsen i Stockholms län
 Länsstyrelsen i Södermanlands län
 Länsstyrelsen i Uppsala län
 Länsstyrelsen i Värmlands län
 Länsstyrelsen i Västerbottens län
 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 Länsstyrelsen i Västmanlands län
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 Länsstyrelsen i Örebro län
 Länsstyrelsen i Östergötlands län
 Malmö universitet 4
 Medlingsinstitutet
 Migrationsverket
 Mittuniversitetet
 Moderna museet
 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2
 Myndigheten för delaktighet
 Myndigheten för digital förvaltning
 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 Myndigheten för kulturanalys
 Myndigheten för press, radio och tv
 Myndigheten för psykologiskt försvar
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Myndigheten för stöd till trossamfund
 Myndigheten för tillgängliga medier
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3
 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 Myndigheten för yrkeshögskolan
 Mälardalens universitet
 Nationalmuseum 3
 Naturhistoriska riksmuseet
 Naturvårdsverket
 Nordens Välfärdscenter
 Nordiska Afrikainstitutet
 Nordiskt Genresurscenter (Nordgen)
 Nordregio
 Nämnden för hemslöjdsfrågor
 Patent- och registreringsverket 2
 Pensionsmyndigheten
 Plikt- och prövningsverket
 Polarforskningssekretariatet
 Polismyndigheten
 Post- och telestyrelsen
 Regeringskansliet 5
 Revisorsinspektionen
 Riksantikvarieämbetet
 Riksarkivet
 Riksbanken
 Riksdagsförvaltningen
 Riksgäldskontoret
 Riksrevisionen
 Rymdstyrelsen
 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 Rättsmedicinalverket
 Sameskolstyrelsen 3
 Sametinget
 Sida
 Sjunde AP-fonden
 Sjätte AP-fonden
 Sjöfartsverket
 Skatteverket
 Skogsstyrelsen
 Skolforskningsinstitutet
 Skolinspektionen
 Skolverket
 Socialstyrelsen
 Specialpedagogiska skolmyndigheten 3
 Spelinspektionen
 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 Statens fastighetsverk
 Statens försvarshistoriska museer
 Statens geotekniska institut 2
 Statens haverikommission
 Statens historiska museer
 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
 Statens institutionsstyrelse
 Statens jordbruksverk 2
 Statens konstråd 3
 Statens kulturråd
 Statens maritima och transporthistoriska museer
 Statens medieråd
 Statens museer för världskultur
 Statens musikverk
 Statens servicecenter
 Statens tjänstepensionsverk
 Statens veterinärmedicinska anstalt
 Statens väg- och transportforskningsinstitut
 Statistiska centralbyrån 1
 Statskontoret
 Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 3
 Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
 Stiftelsen Dansmuseifonden
 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
 Stiftelsen Nordiska museet
 Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
 Stiftelsen Skansen
 Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 1
 Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 3
 Stiftelsen Tekniska museet
 Stiftelsen Thielska galleriet
 Stockholms konstnärliga högskola 4
 Stockholms universitet
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Swedac
 Svenska institutet
 Svenska institutet för europapolitiska studier
 Svenska kraftnät
 Sveriges civilförsvarsförbund
 Sveriges författarfond
 Sveriges geologiska undersökning
 Sveriges lantbruksuniversitet
 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 Säkerhetspolisen
 Södertörns högskola
 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 3
 Tillväxtanalys
 Tillväxtverket
 Totalförsvarets forskningsinstitut
 Trafikanalys
 Trafikverket
 Transportstyrelsen
 Tredje AP-fonden
 Tullverket
 Umeå universitet 4
 Universitets- och högskolerådet
 Universitetskanslersämbetet
 Upphandlingsmyndigheten
 Uppsala Monitoring Centre
 Uppsala universitet
 Vetenskapsrådet 1
 Vinnova
 Zornsamlingarna 3
 Åklagarmyndigheten 5
 Örebro universitet 4
 Örebro universitet Holding AB 4
 Överklagandenämnden för studiestöd 3