Medlem

Sektorer

Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i olika sektorer i huvudsak baserat på verksamhetsinriktning. I varje sektor arrangeras möten där medlemmarna i arbetsgivarsamverkan diskuterar aktuella arbetsgivarfrågor, utbyter erfarenheter och bidrar till att driva och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Myndighet Sektor
Allmänna reklamationsnämnden 2
Andra AP-fonden 1
Arbetsdomstolen 2
Arbetsförmedlingen 5
Arbetsgivarverket 1
Arbetsmiljöverket 2
Arkitektur- och designcentrum 3
Barnombudsmannen 3
Blekinge Tekniska Högskola 4
Bokföringsnämnden 2
Bolagsverket 2
Boverket 2
Brottsförebyggande rådet 1
Brottsoffermyndigheten 1
Business Sweden 2
Centrala studiestödsnämnden 3
Chalmers tekniska högskola 4
Delegationen mot segregation 3
Diskrimineringsombudsmannen 2
Domarnämnden 1
Domstolsverket 5
E-hälsomyndigheten 3
Ekobrottsmyndigheten 1
Ekonomistyrningsverket 1
Elsäkerhetsverket 2
Energimarknadsinspektionen 2
Energimyndigheten 2
Ericastiftelsen 3
Etikprövningsmyndigheten 1
Exportkreditnämnden 2
Fastighetsmäklarinspektionen 2
Finansinspektionen 2
Finanspolitiska rådet 1
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 2
Fjärde AP-fonden 1
Folke Bernadotteakademin 1
Folkhälsomyndigheten 3
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2
Forte 3
Fortifikationsverket 1
Forum för levande historia 3
Första AP-fonden 1
Försvarets materielverk 5
Försvarets radioanstalt 1
Försvarshögskolan 4
Försvarsmakten 5
Försvarsunderrättelsedomstolen 1
Försäkringskassan 5
Gymnastik- och idrottshögskolan 4
Göteborgs universitet 4
Havs- och vattenmyndigheten 2
HH Innovation AB 4
Högskolan Dalarna 4
Högskolan i Borås 4
Högskolan i Gävle 4
Högskolan i Halmstad 4
Högskolan i Skövde 4
Högskolan Kristianstad 4
Högskolan Väst 4
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 3
Inspektionen för socialförsäkringen 3
Inspektionen för strategiska produkter 1
Inspektionen för vård och omsorg 3
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2
Institutet för mänskliga rättigheter 3
Institutet för rymdfysik 3
Institutet för språk och folkminnen 3
Integritetsskyddsmyndigheten 2
Justitiekanslern 1
Jämställdhetsmyndigheten 2
Jönköping University 4
Kammarkollegiet 1
Karlstads universitet 4
Karolinska institutet 4
Kemikalieinspektionen 2
Kommerskollegium 2
Konjunkturinstitutet 1
Konkurrensverket 2
Konstfack 4
Konstnärsnämnden 3
Konsumentverket 2
Kriminalvården 5
Kronofogden 5
Kungl. Hovstaterna 1
Kungl. Konsthögskolan 4
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2
Kungliga Akademien för de fria konsterna 3
Kungliga Biblioteket 1
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 4
Kungliga Tekniska högskolan 4
Kustbevakningen 5
Lantmäteriet 5
LFV Holding AB 2
Linköpings universitet 4
Linköpings universitet Holding AB 4
Linnéuniversitetet 4
Livsmedelsverket 2
Luftfartsverket 2
Luleå tekniska universitet 4
Lunds universitet 4
Läkemedelsverket 3
Länsstyrelsen i Blekinge län 1
Länsstyrelsen i Dalarnas län 1
Länsstyrelsen i Gotlands län 1
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1
Länsstyrelsen i Hallands län 1
Länsstyrelsen i Jämtlands län 1
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1
Länsstyrelsen i Kalmar län 1
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1
Länsstyrelsen i Norrbottens län 1
Länsstyrelsen i Skåne län 1
Länsstyrelsen i Stockholms län 1
Länsstyrelsen i Södermanlands län 1
Länsstyrelsen i Uppsala län 1
Länsstyrelsen i Värmlands län 1
Länsstyrelsen i Västerbottens län 1
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1
Länsstyrelsen i Västmanlands län 1
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1
Länsstyrelsen i Örebro län 1
Länsstyrelsen i Östergötlands län 1
Malmö universitet 4
Medlingsinstitutet 2
Migrationsverket 5
Mittuniversitetet 4
Moderna museet 3
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2
Myndigheten för delaktighet 3
Myndigheten för digital förvaltning 1
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3
Myndigheten för kulturanalys 3
Myndigheten för press, radio och tv 3
Myndigheten för psykologiskt försvar 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1
Myndigheten för stöd till trossamfund 3
Myndigheten för tillgängliga medier 3
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3
Myndigheten för yrkeshögskolan 3
Mälardalens universitet 4
Nationalmuseum 3
Naturhistoriska riksmuseet 3
Naturvårdsverket 2
Nordens Välfärdscenter 3
Nordiska Afrikainstitutet 1
Nordiskt Genresurscenter (Nordgen) 2
Nordregio 2
Nämnden för hemslöjdsfrågor 3
Patent- och registreringsverket 2
Pensionsmyndigheten 3
Plikt- och prövningsverket 1
Polarforskningssekretariatet 2
Polismyndigheten 5
Post- och telestyrelsen 2
Regeringskansliet 5
Revisorsinspektionen 2
Riksantikvarieämbetet 3
Riksarkivet 1
Riksbanken 1
Riksdagsförvaltningen 1
Riksgäldskontoret 1
Riksrevisionen 1
Rymdstyrelsen 2
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 2
Rättsmedicinalverket 1
Sameskolstyrelsen 3
Sametinget 3
Sida 1
Sjunde AP-fonden 1
Sjätte AP-fonden 1
Sjöfartsverket 2
Skatteverket 5
Skogsstyrelsen 2
Skolforskningsinstitutet 3
Skolinspektionen 3
Skolverket 3
Socialstyrelsen 3
Specialpedagogiska skolmyndigheten 3
Spelinspektionen 2
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3
Statens fastighetsverk 1
Statens försvarshistoriska museer 3
Statens geotekniska institut 2
Statens haverikommission 1
Statens historiska museer 3
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1
Statens institutionsstyrelse 5
Statens jordbruksverk 2
Statens konstråd 3
Statens kulturråd 3
Statens maritima och transporthistoriska museer 3
Statens medieråd 3
Statens museer för världskultur 3
Statens musikverk 3
Statens servicecenter 1
Statens tjänstepensionsverk 1
Statens veterinärmedicinska anstalt 2
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2
Statistiska centralbyrån 1
Statskontoret 1
Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 3
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 3
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 3
Stiftelsen Dansmuseifonden 3
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 3
Stiftelsen Nordiska museet 3
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde 3
Stiftelsen Skansen 3
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 1
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 3
Stiftelsen Tekniska museet 3
Stiftelsen Thielska galleriet 3
Stockholms konstnärliga högskola 4
Stockholms universitet 4
Strålsäkerhetsmyndigheten 2
Swedac 2
Svenska institutet 1
Svenska institutet för europapolitiska studier 1
Svenska kraftnät 2
Sveriges civilförsvarsförbund 1
Sveriges författarfond 3
Sveriges geologiska undersökning 2
Sveriges lantbruksuniversitet 4
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 2
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1
Säkerhetspolisen 5
Södertörns högskola 4
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 3
Tillväxtanalys 2
Tillväxtverket 2
Totalförsvarets forskningsinstitut 1
Trafikanalys 1
Trafikverket 5
Transportstyrelsen 5
Tredje AP-fonden 1
Tullverket 5
Umeå universitet 4
Universitets- och högskolerådet 3
Universitetskanslersämbetet 3
Upphandlingsmyndigheten 2
Uppsala Monitoring Centre 3
Uppsala universitet 4
Vetenskapsrådet 1
Vinnova 2
Zornsamlingarna 3
Åklagarmyndigheten 5
Örebro universitet 4
Örebro universitet Holding AB 4
Överklagandenämnden för studiestöd 3