Kansli

Generaldirektör i Arbetsgivarverket är Eva Liedström Adler och styrelsens ordförande är Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Arbetsgivarverkets kansli finns i Stockholm och har cirka 70 medarbetare som är organiserade i tre huvudprocesser samt en lednings- och stödprocess.

Skiss över Arbetsgivarverkets organisation

Organisationsschema för Arbetsgivarverket.