Den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Arbetsgivarverket bildades 1994 efter att riksdag och regering beslutat om den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten. Det innebar att statlig sektor blev en del av den svenska modellen för avtalsförhandlingar.

Innan den arbetsgivarpolitiska delegeringen infördes var det regeringen som ytterst ansvarade för löneförhandlingar och lönebildningen på statens område. Genom delegeringen har regering och riksdag delegerat ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar.

Huvuddelen av medlemmarna i Arbetsgivarverket är obligatoriska medlemmar i egenskap av myndigheter under regeringen. Arbetsgivarverket har också ett mindre antal frivilliga medlemmar med anknytning till det statliga området. De centrala kollektivavtal Arbetsgivarverket tecknar på det statliga avtalsområdet omfattar cirka 270 000 anställda.

Arbetsgivarverket ska som arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare i samverkan med medlemmarna, utifrån övergripande arbetsgivarpolitiska mål och riktlinjer från riksdag och regering, självständigt utveckla arbetsgivarpolitiken med utgångspunkt från verksamheternas behov och förutsättningar.

Förutom att vara en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare är Arbetsgivarverket också en förvaltningsmyndighet och lyder som sådan under regeringen.