Arbetsgivarverkets ståndpunkter

Arbetsgivarverkets ståndpunkter ska ge en tydlig och snabb översikt över våra arbetsgivarpolitiska prioriteringar. Ståndpunkterna är riktmärken för Arbetsgivarverkets grundläggande synsätt på parts- och arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar har tillsammans tagit fram visionen för de statliga arbetsgivarna "Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället". Den ger uttryck för att vi vill driva och utveckla verksamheter som flexibelt kan möta dagens och morgondagens utmaningar och leverera en samhällsnytta av högsta klass och kvalité.

För att förverkliga vår vision har  Arbetsgivarverkets medlemmar genom vår arbetsgivarpolitiska strategi prioriterat tre avgörande strategiska områden:

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ledarskap
 • Utveckling och innovation

Våra ståndpunkter

Som statlig arbetsgivarorganisation driver och verkar Arbetsgivarverket för en transparent arbetsgivarpolitik som ska förverkliga strategin, stödja vår vision och bidra till en god förvaltningskultur. Globalisering, digitalisering och teknikutveckling ger möjligheter till verksamhetsutveckling och effektivitetsvinster men förutsätter också ett hållbart arbetsliv.

Den statliga arbetsgivarpolitiken bygger på följande ståndpunkter:

Den delegerade arbetsgivarpolitiken är central för en effektiv verksamhet.

Staten ska ha samma möjligheter som övriga sektorer på arbetsmarknaden.

Kollektivavtal är en garant för arbetsfred och effektiv arbetsmarknad.

Arbetslinjen ska vara en central princip i kollektivavtalen och i trygghetssystemen.

Lönebildningen och lönesättningen ska leda till att målen för verksamheten nås och att den bedrivs effektivt och rationellt.

Statliga arbeten ska vara attraktiva.

Ledare i staten företräder arbetsgivaren och bär den gemensamma arbetsgivarpolitiken.

Statliga arbetsgivare ska verka för ett hållbart arbetsliv.

Statliga verksamheter ska präglas av ett inkluderande synsätt och jämställda organisationer.

Arbetstidens förläggning ska utgå ifrån verksamhetens behov.

Den delegerade arbetsgivarpolitiken är central för en effektiv verksamhet

Delegeringen innebär:

 • att myndigheterna har ett självständigt ansvar för kompetensförsörjning, organisering och finansiering av verksamheten i enlighet med den svenska förvaltningsmodellen.
 • att myndigheterna i samverkan utformar en arbetsgivarpolitik som stödjer en effektiv verksamhet.
 • att den statliga sektorn är en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen med ett tydligt partsansvar för lönebildningen.

Staten ska ha samma möjligheter på arbetsmarknaden som övriga sektorer

 • För att kunna säkra sin kompetensförsörjning ska statliga verksamheter ha samma möjligheter som övriga sektorer.
 • Särlagstiftning för statliga arbetsgivare som inte stödjer en rättssäker förvaltning och en effektiv verksamhet ska undvikas.
 • Lagstiftaren ska ta hänsyn till små myndigheter på samma sätt som till företag med få anställda.

Kollektivavtalen är en garant för arbetsfred och effektiv arbetsmarknad

 • För att kunna stödja en effektiv verksamhet ska de statliga kollektivavtalen vara flexibla och ge stor frihet för lokala parter att komma överens om lokala anpassningar utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
 • Avtalen ska främja arbetslinjen och individens möjligheter till ett längre arbetsliv.

Arbetslinjen ska vara en central princip i kollektivavtalen och i trygghetssystemen

 • Ett längre arbetsliv, möjligheter till kompetensväxling, tydliga incitament för återgång till arbete efter sjukdom och en aktiv arbetsmarknadspolitik är avgörande för välfärden och en effektiv statlig verksamhet.
 • Ett längre arbetsliv innebär både att främja ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och att möjliggöra arbete högre upp i åldrarna.

Lönebildningen och lönesättningen ska leda till att målen för verksamheten nås och att den bedrivs effektivt och rationellt

 • Den statliga sektorn ska inte över tid vara löneledande.
 • De statliga ramavtalen ska gälla tillsvidare och inte innehålla låsningar i form av siffermässiga garantier för löneökningar.
 • Lönebildningen ska vara saklig, individuell och differentierad för att främja goda resultat och kompetensförsörjning.
 • Lönen fastställs av arbetsgivaren, det sker bäst i ett lönesättande samtal mellan chef och medarbetare.

Statliga arbeten ska vara attraktiva

 • Statliga arbeten erbjuder ett samhällsnyttigt uppdrag med utgångspunkt i den statliga värdegrunden.
 • Det statliga arbetsgivarerbjudandet bygger på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka verksamheten.
 • Statliga arbeten erbjuder en god arbetsmiljö, öppenhet och transparens och delaktighet i arbetsplatsens utveckling.
 • Statliga arbeten har individanpassade villkor som utifrån verksamhetens behov ger möjlighet att påverka arbetslivet utifrån livssituationen.

Ledare i staten företräder arbetsgivaren och bär den gemensamma arbetsgivarpolitiken

Statliga ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling. Genom dialog och ett inkluderande synsätt skapar de:

 • en gemensam förståelse för uppdraget.
 • tydlighet och engagemang om mål och inriktning.
 • förutsättningar för ett aktivt medarbetskap.

Statliga arbetsgivare ska verka för ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv:

 • bygger på ett aktivt ledar- och medarbetarskap och lägger grunden till dynamiska och hälsosamma organisationer.
 • tar till vara på individens engagemang och vilja till förändring och lärande.

Statliga verksamheter ska präglas av ett inkluderande synsätt och jämställda organisationer

 • Inkluderande synsätt syftar till att åstadkomma organisationer präglade av mångfald, det vill säga den blandning av bakgrund och kompetens bland chefer och medarbetare som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering.
 • Synsättet är avgörande för en strategisk och verksamhetsanpassad kompetensförsörjning och bidrar till flexibla organisationer som integrerar medarbetarnas kompetens och engagemang med organisationens arbetsprocesser och mål.
 • Jämställda organisationer uppnås genom att fokusera på kompetens och att ge kvinnor och män samma möjligheter till karriär- och löneutveckling.
 • Positiv särbehandling och registrering av medarbetare utifrån diskrimineringsgrunder på arbetsplatsnivå ska i mesta möjliga mån undvikas.

Arbetstidens förläggning ska utgå ifrån verksamhetens behov

 • Verksamhetens krav på service, tillgänglighet och effektivitet samt ekonomiska förutsättningar ska vara utgångspunkt för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor.
 • Digitaliseringens möjligheter och ökade tillgänglighetskrav förutsätter att arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor kontinuerligt ses över.